Mjera 1.2: Prekogranične inicijative usmjerene na razmjenu ljudi i ideja sa ciljem poboljšanja saradnje stručne javnosti i građanskog društva.

Naziv projekta: Podsticanje ekonomskog razvoja kroz unapređenje informacionih tehnologija i izgradnju institucionalnih kapaciteta lokalnih samouprava

Budžet:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 32,102.37 € 27,102.37
Crna Gora € 49,070.00 € 41,270.00
UKUPNO € 81,172.37 € 68,372.37

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: NVO Forum civilne akcije FORCA, Pozega

Korisnik sredstava u Crnoj Gori: NVO Educo Centre, Podgorica

Područje realizacije:
• Crna Gora: Andrijevica, Kolašin
• Srbija: Arilje, Požega

Ciljne grupe:
• Pedeset korisnika iz lokalne samouprave i javnih preduzeća obučeni u kompjuterskim veštinama u skladu sa standardima Evropska kompjuterska vozačka dozvole- ECDL iz Andrijevice, Požege, Kolašin i Arilje;
• Petnaest učesnika iz javnog, privatnog i nevladinog sektora iz svakog prekograničnog regiona, obučeni u oblasti pisanja predloga projekta, lokalnog ekonomskog razvoja i prikupljanje sredstava.

Period sprovođenja: 16/11/2010 – 16/11/2011

Ciljevi projekta: Opšti cilj projekta je poboljšanje socijalne i ekonomske kohezije opština Andrijevica i Kolašin u Crnoj Gori i Arilja i Požege u Srbiji i društvene kao i institucionalne infrastrukture i kapaciteta.
Specifični ciljevi projekta su:
1) Poboljšanje vještina i znanja zaposlenih u lokalnoj upravi u sektoru IT tehnologije u skladu sa ECDL standardima u cilju pružanja efikasne usluge građanima, poboljšanja vještina upravljanja, smanjenja administrativnih troškova i smanjenja biznis barijera,

2) Poboljšanje institucionalnih kapaciteta lokalnih uprava sa ciljem koordinacije donatorskih i investicione mogućnosti i sprovođenja aktivnosti na profesionalniji način.

Aktivnosti i rezultati projekta:

Nedostatak kapaciteta u okviru jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori i Srbiji da podrže razvojne projekte, i da uspostave intenzivniju saradnju sa nacionalnim vladama i donatorskih institucijama na putu ka pridruživanju EU direktno utiče na uslove za održivi i sveobuhvatan razvoj na lokalnom nivou. Kao dio aktivnosti “Promocija i implementacija ECDL kao jedinstvenog informacionog standarda” partneri na projektu su organizovali brojne sastanke i zajedničku konferenciju za štampu u Kolašinu, nakon koje je uslijedilo potpisivanje memoranduma o saradnji između opština učesnica (Andrijevica, Kolašin, Arilje i Požega). U cilju za obuke predstavnika lokalnih uprava u ciljanim opštinama u vezi sa vještina rukovanja računarima korisnici granta su izabrali 20 ECDL trenera i organizovali im obuku. Nakon osnivanja centara za obuku u Andrijevici, Požegi, Kolašinu i Arilju organizovana je obuka za računare na ECDL osnovi sa ukupno 196 polaznika koji su zvanično dobili ECDL sertifikat (100 polaznika iz Kolašina i Andrijevice i 96 iz Arilja i Požege). Medijska kampanja u četiri opštine obuhvatala je intenzivnu promociju prekograničnih aktivnosti na radiju i lokalnoj televiziji. Educo Centar je učinio dodatne napore za međunarodnu promociju projekta kroz promociju na IT festivalu “INFOFEST” tokom sesije “ECDL za konkurentnost u Evropi”, koja je organizovana u Miločeru, u Crnoj Gori. U cilju definisanja metodologije i akcija za efikasne lokalne razvojne inicijative kao i u cilju koordinacije aktivnosti donatora, korisnici granta su organizovali “Zajednički forum” u Kolašinu uz prisustvo 15 učesnika, uključujući predstavnike lokalnih vlasti, NVO-a i privatnog sektora iz oba regiona.
Kroz ovaj projekat partneri iz Srbije i Crne Gore doprinijeli su rješavanju problema u vezi sa nedostatkom kapaciteta u organima lokalne vlasti koji su prepoznali mnogi nacionalni i međunarodni donatori, kao i Evropske komisija. Projekat je doprinio ostvarivanju opšteg cilja, “Unapređenju socijalne i ekonomske kohezije”, kroz zajedničke aktivnosti koje su poboljšale fizičku, poslovnu, društvenu i institucionalnu infrastrukturu i povećanjem sposobnosti zaposlenih u lokalnim upravama na polju IT tehnologije u skladu sa ECDL standardima.