Pregled projekta
Program: PPS SRB-CG 2014-2020
Poziv za dostavljanje predloga projekata: Drugi poziv
Broj aplikacije: 48-00-00079/2019-28-6 potpisan 16.03.2021.
Naziv projekta: Čudni su putevi vjere od Lima do Zete
Specifični cilj Programa: 3.1. Unapređenje kapaciteta za korišćenje turističkih potencijala
Programski rezultati: 3.1.1. Unaprijeđeni zajednički turistički proizvodi
Budžet projekta: Ukupna vrijednost projekta EU doprinos
410.430,38 EUR 336.552,91 EUR
Korisnik sredstava: Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
Turistička organizacija Priboj, Srbija Eparhija budimljansko-nikšićka, Crna Gora
Područje realizacije: Srbija: Crna Gora:
Priboj Nikšić
Ciljne grupe projekta: Pružaoci turističkih usluga, javne institucije u sektoru turizma, vjerske organizacije, (TO Priboj, Eparhija budimljansko-nikšićka, opština Priboj, Eparhija mileševska, opština Nikišić, Pribojska Banja, 63 turistička domaćinstva u Pribojskoj Banji, Manastir Sveti Nikola, turistički radnici, turisti u pograničnom području, nezaposleni, proizvođači suvenira, hodočasnici, tranzitni turisti, banjski i velnes turisti)
Trajanje projekta: 01.04.2021 – 31.03.2023.  (24 mjeseca)
Opšti cilj projekta: Doprinijeti poboljšanju kapaciteta za iskorišćavanje turističkog potencijala kroz zajedničku integraciju, realizaciju i razvoj vjerskih turističkih potencijala i unaprijeđenje institucionalnih i ljudskih kapaciteta prekograničnog područja
Specifični ciljevi: Dat doprinos stvaranju zajedničkog prekograničnog proizvoda vjerskog turizma kroz nove elemente: turističku infrastrukturu, promociju, mrežu ljudi, vještine i znanje
Očekivani rezultati : R1.1.1: Stvoreni uslovi za održivo djelovanje zajedničkog vjerskog turističkog proizvoda prekograničnog područja kroz novu turističku infrastrukturu i nadgradnju, bolju informisanost turista, visok nivo usluge i bolju promociju zajedničkog turističkog proizvoda i veću vidljivost područja

R1.1.2 : Povećani ljudski kapaciteti i uspostavljena institucionalna prekogranična saradnja između partnera u sektoru vjerskog turizma

R .1.3: Uspješno promovisana poboljšana zajednička ponuda vjerskog turizma

Glavne aktivnosti

(koje će dovesti do očekivanih rezultata):

1.1.1.1 Adaptacija i opremanje istorijske vile u jezgru grada Nikšića u svrhu hodočašća / kulturnog centra

1.1.1.2 Izgradnja i opremanje centra za posjetioce u kompleksu Pribojske Banje

1.1.1.3. Razvoj i stvaranje kolekcije suvenira koji odražavaju potencijale vjerskog turizma ciljnog područja

1.1.1.4 Sprovođenje zajedničke prekogranične konferencije koja se odnosi na izazove u savremenom vjerskom turizmu u ciljnom području

1.1.1.5 Izrada itinerara za poboljšanu zajedničku prekograničnu turu vjerskog turizma

1.1.1.6 Izrada i distribucija priručnika o vjerskom turizmu

1.1.2.1 Sprovođenje jednog zajedničkog prekograničnog seminara za izgradnju kapaciteta u prezentaciji kulturnog, istorijskog i vjerskog naslijeđa

1.1.2.2 Sprovođenje zajedničke obuke za izgradnju prekograničnih ugostiteljskih kapaciteta

1.1.2.3 Licenciranje 3 turistička vodiča kao kvalifikovanih turističkih radnika

1.1.2.4 Realizacija dvije prekogranične studijske posjete

1.1.3.1 Predstavljanje zajedničkog prekograničnog vjerskog turističkog proizvoda na regionalnim sajmovima turizma

1.1.3.2 Organizovanje dvije promo ture zajedničkog programa prekograničnog vjerskog turizma

1.1.3.3 Izrada i objavljivanje promotivnih video zapisa

 1.1.3.4 Organizovanje konferencije za štampu

1.1.3.5 Izrada i distribucija promo materijala