Naziv projekta: Кroz profesionalnu saradnju do boljih usluga

Budžet projekta: € 154.938,18

Кorisnik sredstava u Republici Srbiji: Centar za socijalni rad Priboj

Кorisnik sredstava u Crnoj Gori: JU Centar za podršku djeci i porodici Bijelo Polje

Partner: Opština Bijelo Polje

Područje implementacije:
• Crna Gora: Opština Bijelo Polje
• Srbija: Opština Priboj

Trajanje projekta: 15.10.2012. – 14.10.2013.

Ciljevi projekta: Opšti cilj projekta je poboljšanje pružanja postojećih socijalnih usluga u široj oblasti opština Bijelo Polje i Priboj, kao i povećanje nivoa svijesti djece i mladih o zaštiti životne sredine. Specifični cilj projekta je osnaživanje saradnje između dva grada kroz razmjenu iskustava i promociju socijalnih usluga koje nisu implementirne u opštinama Bijelo Polje i Priboj.

Aktivnosti i rezultati projekta:

Aktivnost foriranja lobi grupa u Priboju i Bijelom Polju je sprovedena kao bi se od početka realizacije projekta dao doprinos obezbjeđivanju njegove održivosti. Članovi lobi grupa su predstavnici relevantnih lokalnih institucija i organizacija civilnog društva. Konkretna uloga lobi grupa je da usluge socijalne zaštite, koje ne postoje, a utvrđena je realna potreba korisnika za njima, svako kroz svoj djelokrug rada, sinhronizovano uvedu u sistem usluga na lokalnom nivou, odnosno obezbijede podršku nadležnih institucija.

Predstavnici centra za socijalni rad iz Priboja, tokom posjete Bijelom Polju, imali su priliku da se upoznaju sa modelima rješavanja socijalnih pitanja i iskustvima kolega iz Bijelog Polja tokom pružanja usluga. Gostima iz Priboja predstavili su se bijelopoljski JU Centar za podršku djeci i porodici, Centar za socijalni rad, NVO „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja“ i Zavod za zapošljavanje – Biro rada Bijelo Polje.

Pozitivno iskustvo Bijelog Polja u sprovođenju usluge „SOS telefon za žrtve nasilja“ je detaljno predstavljeno partnerima iz Priboja u okviru trodnevnog treninga. Polaznicima su predstavljeni insitucionalni i zakonski okviri u vezi sa ovom temom u Crnoj Gori i izvršena je komparativna analiza sa situacijom u ovoj oblasti u Srbiji. Praktična rješenja bjelopoljskih kolega, koja su primenili u svojoj praksi, pomogla su definisanju načina pružanja ovakve, efikasne usluge korisnicima u Priboju, a koja je u skladu sa nadležnostima i zadacima pojedinih lokalnih aktera, dok su radionice doprinijele podizanju ljudskih kapaciteta, njihovih znanja i vještina za postupanje u toku tretmana žrtava nasilja u porodici.

Tokom studijske posjete Priboju, predstavnika ustanova i organizacija koje se bave problemima socijalne zaštite iz Bijelog Polja, predstavljen je rad lokalnog centra za socijalni rad, Dnevnog centra za stare, Prihvatilišta za žrtve nasilja, Crvenog krsta i NVO „Ženska inicijativa“. Bjelopoljski socijalni radnici su se upoznali sa dragocjenim iskustvima pribojskih kolega, a posebno interesantna su im bila saznanja o modelu i iskustvu rada na usluzi hraniteljstva, kao oblika zaštite djece bez roditeljskog staranja. Na ovu temu, održan je edukativni trening u Bijelom Polju na kome su polaznicima predstavljeni svi relevantni institucionalni i zakonski okviri u Crnoj Gori, te izvršena uporedna analiza mogućnosti i ograničenja u odnosu na situaciju u Republici Srbiji. Pored toga, polaznicima je od strane profesionalnih predavača pruženo dragocjeno znanje i praktični primjeri rada koji pokrivaju sve aspekte uvođenja i realizacije ove usluge.

Projekat se bavio i temom medijacije, kao jednog od najzastupljenijih modela rada sa osobama u stanju socijalne potrebe. Radi daljeg razvoja ove metode rada u obje partnerske opštine, predstavnici partnerskih organizacija su imali priliku da se upoznaju sa postojećom praksom u prekograničnom području, a putem studijskih posjeta i tokom radionica na ovu temu, dodatno su se upoznali sa zakonskom regulativom u obje države. Takođe, radionice su im pružile i dodatne informcije i brojne primjere dobre prakse, predstavljene od strane iskusnih profesionalaca. Poseban osvrt je učinjen na uslugu savjetovanja uz podršku, kao usluge koja se sprovodi u Priboju i na temu stanovanja uz podršku za mlade koji se osamostaljuju, koja je detaljno, teorijski i praktično, obrađena tokom trodnevnog treninga.

Predstavnici institucija i organizacija koje se bave socijalnom zaštitom, iz Priboja i Bijelog Polja su tokom projekta posetila i lokalne centre za socijalni rad u Šapcu i Novom Sadu. Ovo studijsko putovanje im je donijelo dodatna i dragocena iskustva koja će doprinijeti unaprjeđenju sopstvenog rada. Tokom istog putovanja, predstavnici partnerskih organizacija su prisutvovali stručnom skupu Asocijacije centara za socijalni rad Srbije na Divčibarama.

60-toro dece iz Bijelog Polja i Priboja je imalo priliku da učestvuje u petodnevnim kampovima koji su bili organizovani u dva navrata u Drvengradu i Žabljaku. Za rad sa djecom angažovano je 10 stručnjaka koji su svakodnevno, kroz kreativne i edukativne radionice, izlete i drugarske večeri, radili sa djecom na njihovom osnaživanju, povećanju svijesti o zaštiti životne sredine, razumijevanju i poštovanju različitosti. Interaktivan rad rezultirao je razvojem ideja i jačanjem saradnje mladih.

Кao rezultat rada kampova za djecu, ali i drugih projektnih aktivnosti, u Domu kulture u Priboju je organizovana završna projektna manifestacija, na kojoj su predstavljeni radovi i dostignuća djece koja su bila uključena u projekat. Manifestaciju su vodili i u njoj vrlo posvećeno učestvovala djeca iz Priboja i Bijelog Polja, a posjetioci su bili mahom njihovi drugari iz osnovnih i srednjih škola, kao i djeca o kojima brine Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvojenim osobama.

IZJAVE:

Rada Đerić, direktor Centra za podršku djeci i porodici Bijelo Polje

„Кroz uspješnu implementaciju projekta „Kroz profesionalnu saradnju do boljih usluga“, postignuta je dobra saradnja između dvije Opštine – Bijelo Polje i Priboj. Ostvarena je kvalitetna razmjena znanja i iskustava na teme: Hraniteljstvo, Stanovanje uz podršku, SOS telefon i Medijacija.

Кroz dva realizovana kampa, uključena su djeca iz dvije različite socijalne kategorije iz Bijelog Polja i Priboja gdje su unaprijedila komunikacijske vještine i znanja. Кroz kampove djeca su upoznata sa značajem multikulturalnosti, prihvatanju različitosti i poštovanju istih.“

Bojan Mihailović, dipl. pravnik

„Moramo naglasiti da je pozitivan efekat ovog projekta, otvaranje servisa Stanovanje uz podršku u Bijelom Polju, od strane Centra za socijalni rad Bijelo Polje. Kroz ovaj projekat su kolege iz Priboja uspjeli da prenesu svoja iskustva i znanja, putem organizovanih treninga, što je rezultiralo otvaranjem servisa Stanovanje uz podršku.

Takođe smo organizovali obuku, angažovanjem stručnog lica za zaposlene u Centru za socijalni rad, koji su predviđeni za rad u servisu Stanovanje uz podršku Bijelo Polje, čime je osigurana održivost projekta.“

Zoran Polić, direktor Centra za socijalni rad Priboj

„Projekat „Кroz profesionalnu saradnju do boljih usluga“ je logičan nastavak projekta „Zbog djece bez granica“ koji su isti partneri realizovali u okviru prvog poziva prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora i tokom čije realizacije su uspostavljeni čvrsti temelji dugoročne saradnje kako između Centra za socijalni rad Priboj i Centra za podršku djeci i porodici Bijelo Polje, tako i između opština Priboj i Bijelo Polje. Potpisan je i Memorandum o saradnji svih napred navedenih aktera i siguran sam da ćemo i u budućnosti sarađivati i realizovatni neke naredne aktivnosti.“

Milanka Jevtović Vukojičić, dipl. socijalni radnik

„Veliko mi je zadovoljstvo što je i u Bijelom Polju zaživela usluga stanovanja uz podršku za mlade koji se osamostaljuju, a znanja koja smo mi iz Priboja stekli od trenera iz Crne Gore, pogotovo u vezi rada na SOS telefonu koristiće nam u daljem radu, s obzirom da pri Centru za socijalni rad Priboj već deset godina funkcioniše Prihvatilište za žrtve porodičnog nasilja.“