Pregled projekta
Program: PPS SRB-CG 2014-2020
Poziv za dostavljanje predloga projekata: 1st
Broj aplikacije: 37-1
Naziv projekta: Budimo pripremljeni
Specifični cilj Programa: 2.2: Zaštita prirodnih resursa
Programski rezultati: 3: Bolja spremnost u hitnim slučajevima i otpornost na klimatske promjene
Budžet projekta: Ukupna vrijednost projekta: EU doprinos
422,967.60 EUR 359,480.16 EUR (85,00%)
Korisnik sredstava: Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore, FORS Montenegro Srbija: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije – Sektor za upravljanje vanrednim situacijama

 

Područje realizacije: Srbija: Crna Gora:
Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Raška Berane, Bijelo Polje, Nikšić, Šavnik, Žabljak, Pljevlja, Petnjica
Ciljne grupe projekta: • Zaposleni u opštinskim jedinicama zaštite i spašavanja (najmanje 100)

• Zaposleni u državnim institucijama za zaštitu i spašavanje (najmanje 30)

• Članovi dobrovoljnih udruženja za spasavanje ( najmanje 10)

• Institut za Hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore  

• Institut za Hidrometeorologiju Srbije  

• Zaposleni u Institutu za Hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i Institutu za Hidrometeorologiju Srbije (najmanje 20)  

• Lokalne uprave u ciljnim opštinama

• Građani uključeni u kampanju podizanja svijesti (oko 10% stanovništva – 37,100 ljudi) i turista

• Omladina – učenici osnovnih i srednjih škola (najmanje 1000 učenika)

Trajanje projekta: 01.12.2019. – 01.06.2021. (18 mjeseci)
Opšti cilj projekta: Unapređena zaštita ljudi i okruženja kroz smanjenje rizika od katastrofa u prekograničnoj oblasti
Specifični ciljevi: 1: Jačanje kapaciteta institucija i službi za prevenciju i ublažavanje poplava i požara

2: Povećana svijest ljudi iz pogranične oblasti o smanjenju rizika od katastrofa

Očekivani rezultati : R1 – Unapređeni tehničkih i kadrovskih kapaciteti institucija i službi za zaštitu i spašavanje

R2 – Poboljšana prekogranična saradnja i kapaciteti za predviđanje i rano upozoravanje

R3 – Institucije i službe zadužene za zaštitu i spasavanje iz Srbije i Crne Gore upoznate sa najboljom praksom EU u ovoj oblasti

 R4 – Stanovništvo u prekograničnoj oblasti ciljnih opština upoznato sa smanjenjem rizika od katastrofa

R5 – Bolja saradnja između jedinica i institucija za zaštitu i spašavanja iz Srbije i Crne Gore

Glavne aktivnosti

(koje će dovesti do očekivanih rezultata):

1.1 Nabavka opreme za zaštitu i spasavanju u slučaju požara i poplava;

1.2 Prekogranične obuke za spasioce (Zaštita u slučaju poplava, Zaštita i spasavanje u slučaju požara);

1.3 Organizacija prekograničnih terenskih vježbi;

1.4 Radionice za spasioce u vezi sa zaštitom od poplava i požara;

1.5 Izrada evakuacionih planova u slučajevima poplava i požara u školama;

2.1 Obuke za prognoziranje i sistem ranog upozoravanja;  

2.2 Nabavka opreme za prognoziranje i sistem ranog upozoravanja;

3.1 Seminar o EU primjerima dobre prakse vezano za zaštitu od poplava;

3.2 Seminar o EU primjerima dobre prakse vezano za zaštitu od požara;

4.1 Predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola;  

4.2 Posjete učenika Direktoratu za vanredne situacije 112, službi za spasavanja i službi za Hidrometeorologiju;  

4.3 Razvoj mobilne aplikacije za vanredne situacije;  

4.4 Prekogranična Kviz, literarno i likovno takmičenje;

4.5 Predavanja za stanovništvo u lokalnim zajednicama;  

4.6 Publikacija o vanrednim situacijama;  

4.7 Aktivnosti podizanja svijesti – konferencije za štampu, TV i radio emisije, novinski članci, internet tekstovi i promotivni materijali;

5.1 Konferencija o smanenju rizika od katastrofa i značaju prekogranične i regionalne saradnje;  

5.2 Razvoj prekograničnog Sporazum o saradnji u sektoru smanjenja rizika od katastrofa;  

5.3 Prekogranični sastanci projektnih aktera;  

5.4 Priprema i potpisivanje Memoranduma o saradnji.