Pregled projekta

Program: PPS SRB-CG 2014-2020
Poziv za dostavljanje predloga projekata: Drugi poziv
Ugovor br: 48-00-00079/2019-28-1 potpisan 22/12/2020
Naziv projekta: IMPORTANT – Unapređenje reproduktivnog zdravlja u Srbiji i Crnoj Gori
Specifični cilj Programa: 1.2: Jačanje socijalne i kulturne inkluzije ranjivih grupa
Programski rezultati: 1.2.1: Bolje usluge – Povećan pristup socijalnim i kulturnim uslugama za ranjive/marginalizovane grupe
Budžet projekta: Ukupna vrijednost projekta: EU doprinos
352.063,00 249.900,00

(70,98%)

Korisnik sredstava: Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
MNE:

FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore

SRB:

Dom zdravlja Novi Pazar

Područje realizacije: Srbija: Crna Gora:
Novi Pazar, Nova Varoš, Prijepolje, Raška, Sjenica, Priboj, Vrnjačka Banja and Tutin Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Pljevlja, Plužine, Rožaje, Šavnik and Žabljak
Ciljne grupe projekta: • Žene iz ciljanog područja  

• Žene iz ruralnih područja

• Nezaposlene žene

• Žene pripadnice manjina

• Žene iz NVO-a  

• Mladi (najmanje 200)  

• Medicinsko osoblje iz zdravstvenih ustanova u ciljnom regionu (najmanje 50)

• Javne zdravstvene ustanove u ciljnom regionu

• Oko 10% stanovništva u ciljnom području obuhvaćeno javnom kampanjom (oko 53.000 ljudi)

Trajanje projekta:  24 mjeseca
Opšti cilj projekta: Dati  doprinos jačanju reproduktivnog zdravlja žena u prekograničnom području sa fokusom na ranjive grupe
Specifični ciljevi: Poboljšati kvalitet i pristup uslugama reproduktivnog zdravlja i razumijevanje značaja zdravog načina života i prevencije u zaštiti reproduktivnog zdravlja među stanovništvom u prekograničnom području sa fokusom na ranjive grupe
Očekivani rezultati : 1.1 Poboljšani tehnički i kadrovski kapaciteti javnih zdravstvenih ustanova u prekograničnom regionu  

1.2 Sprovedena kampanja preventivnih pregleda za žene iz urbanih i ruralnih sredina

1.3 Stanovništvo u prekograničnom regionu sa fokusom na ranjive grupe informisane o značaju zdravih stilova života i prevenciji u zaštiti zdravlja

1.4 Poboljšana prekogranična saradnja u sektoru reproduktivnog zdravlja

Glavne aktivnosti

(koje će dovesti do očekivanih rezultata):

1.1.1 Obuke za medicinsko osoblje o temama u vezi sa prevencijom, dijagnozom i liječenjem raka dojke i grlića materice 

1.1.2 Nabavka opreme i vozila za javne zdravstvene ustanove  

1.1.3 Obuke za medicinsko osoblje o upotrebi nove opreme

1.2.1 Priprema kampanje preventivnih pregleda za žene iz urbanih i ruralnih područja

1.2.2 Okrugli stolovi sa zainteresovanim stranama za organizaciju i promociju kampanje  

1.2.3 Kampanja preventivnih pregleda za žene iz urbanih i ruralnih sredina

1.3.1 Sprovođenje istraživanja o znanju i navikama u vezi sa reproduktivnim zdravljem

1.3.2 Izrada, štampa i distribucija brošura o značaju zdravog načina života i preventivnih pregleda dojki i grlića materice  

1.3.3 Organizovanje medijske kampanje (konferencije za štampu, TV i radio emisije i prilozi , TV spotovi, novinski članci i tekstovi na veb sajtovima)  

1.3.4 Predavanja za žene i mlade o reproduktivnom zdravlju

 1.3.5 Postavljanje bilborda radi podsećanja žena na preventivne preglede   1.3.6 Priprema, štampa i distribucija promotivnih materijala za podizanje  nivoa svijesti o reproduktivnom zdravlju  

1.3.7 Događaji za promociju reproduktivnog zdravlja

1.4.1 Prekogranična konferencija o unapređenju reproduktivnog zdravlja

1.4.2 Organizovanje prekograničnih sastanaka  

1.4.3 Priprema i potpisivanje Memoranduma o razumijevanju