Mjera 1.2: Prekogranične inicijative usmjerene na razmjenu ljudi i ideja sa ciljem poboljšanja saradnje stručne javnosti i građanskog društva.

 Naziv projekta: Zajedno za naše porodice – uspostavljanje savjetovališta za porodicu u Srbiji i Crnoj Gori

Budžet:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija:  97,545.59 EUR € 80,013.59 EUR
Crna Gora   100,927.65 EUR € 85,788.50 EUR
UKUPNO 198,473.24 EUR € 165,802.09 EUR

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: Centar za socijalni rad Užice

Korisnik sredstava u Crnoj Gori: Centar za socijalni rad  za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik

Područje realizacije:

Crna Gora:  Nikšić, Plužine i Šavnik

Srbija: Opština  Užice

Ciljna grupa: 328 porodica kao korisnici savjetodavnih usluga (porodica sa poremećenim porodičnim odnosima/problemima posle razvoda/ LGBT članovima/sa djecom koja imaju poremećaje u ponašanju ili mentalne poremećaje/s članom sa invaliditetom); 203 lica (roditelji koji žele da poboljšaju pedagoške/obrazovne kompetencije/žrtave nasilja ili zlostavljanja/počinilac nasilja i nasilnik/djeca i mladi sa različitim psihičkim problemima/izazovima); 2000 djece i mladih od 12 do 18 god. koja pohađaju osnovnu i srednju školu; 2 davaoca usluga u zajednici (Centar za socijalni rad Užice i Centra za socijalni rad Nikšić, Plužine i Šavnik, 15 zaposlenih); 2 lokalne uprave (Opština Užice i Nikšić); 2 NVO koje se bave ugroženim grupama (30 osoba).

Period realizacije: 17/10/2016 – 16/04/2018

Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta: Dat doprinos unaprjeđenju socijalne inkluzije ranjivih grupa kroz zajedničke aktivnosti u Crnoj Gori i Srbiji.

Specifični ciljevi projekta:

1) Uspostavljanje i poboljšanje usluga u lokalnoj zajednici baziranih na ugrožene grupe u regionu – Savjetovališta za porodicu;

2) Okupljanje i jačanje kapaciteta profesionalaca radi zajedničkog učešća u realizaciji usluga u zajednici za ugrožene grupe – Regionalno savjetovalište za porodicu;

3) Promovisanje efikasnog korišćenja resursa kroz partnerstva različitih aktera uključenih u pružanje podrške ugroženim grupama u regionu.

Aktivnosti i rezultati projekta:

Lokalne zajednice u opštinama Nikšić, Plužine i Šavnik ostvariće koristi kroz ovaj projekat jer dobijaju novu uslugu na nivou zajednice za ugrožene kategorije građana a to je Savjetovalište za porodice. U Užicu, kroz ovaj projekat, služba za savjetovanje je poboljšana. Usluga je sada dostupna za veću grupu korisnika. Pored toga, poboljšana je i metodologija rada. Savjetovalište za porodicu je, kroz projekat, dobilo regionalni karakter i na raspolaganju je građanima devet opština u Zlatiborskom okrugu (Užice, Požega, Čajetina, Arilje, Kosjerić, Bajina Bašta, Prijepolje, Priboj, Nova Varoš).

Kroz različite tipove individualnog i porodičnog savjetovanja Savjetovalište u Nikšiću opslužuje 115 klijenata. Većina korisnika Savjetovališta, centar u Nikšiću, posjećuju zbog različitih problema sa kojima se susreću, a ti problemi uglavnom obuhvataju poteškoće pojedinaca, partnera, roditelja i/ili opšteg funkcionisanja porodice. Osobe uključene u Savjetovalištu u Nikšiću realizovale su 320 sesije tokom projekta: 144 individualne savjetodavne sesije; 96 partnerskih savjetovanja i 80 porodičnih sesija.

U okviru projekta, program obuke pod nazivom “Osnivanje, organizacija i koordinacija savjetovališta socijalnih usluga za porodicu” je uspostavljen i odobren od strane Komisije za akreditaciju.

Izgradnja kapaciteta profesionalaca obuhvatala je sprovođenje obuka trenera za uspostavljanje kapaciteta za dalji prenos znanja koja se odnose na počinioce nasilja u porodici sa 31 učesnikom i LGBT osobama i njihovim porodicama sa 32 učesnika u Nikšiću i Užicu.

Tokom realizacije projekta, obezbijeđena je podrška za otvaranje velikog broja  usluga na lokalnom i regionalnom nivou i usvajanje akcionih planova za unaprjeđenje socijalnih usluga u Regionalnim savjetodavalištima za porodicu u Srbiji i Crnoj Gori. Kroz obuku “Uspostavljanje održive usluge savjetovanja i savjetodavnog rada“ realizovanu od strane profesionalaca iz Centra za socijalni rad Užice, 15 stručnjaka iz Crne Gore steklo je teoretsko znanje i praktična uputstva o osnivanju savjetovališta za porodicu. Na nivou politike, oba podnosioca projekta nastavila su sa radom na razvoju mjera za prevenciju nasilja, zlostavljanja, netolerancije i socijalne isključenosti. Organizovan je kamp za volontere na kom je 32 mladih obučeno o nenasilnoj – asertivnoj komunikaciji i prevenciji nasilja. Oni su sada vršnjački edukatori koji stečena znanja dijele sa svojim vršnjacima. Nenasilna – asertivna komunikacija i prevencija nasilja su uvedene u nekoliko škola u Užicu i Nikšiću. U Užicu je u program vršnjačke edukacije uključeno 1104 djece i omladine, dok je u Crnoj Gori 1030 učenika uzelo učešća u programu.