Naziv projekta: Zajedno do cilja
Budžet projekta: € 130.789,00
Кorisnik sredstava u Republici Srbiji: Centar za socijalni rad Prijepolje
Кorisnik sredstava u Crnoj Gori: JU Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac
Partner: Opština Bijelo Polje
Područje implementacije:
Crna Gora: Opštine Bijelo Polje
Srbija: Opština Prijepolje
Trajanje projekta: 27.10.2012. – 26.10.2013.
Ciljevi projekta: Opšti cilj projekta je osnaživanje profesionalne saradnje u pograničnom području radi unaprjeđenja kvaliteta života djece sa asocijalnim ponašanjem i mladih u sukobu sa zakonom u lokalnoj zajednici. Specifični cilj projekta je kreirati profesionalne i tehničke preduslove za povećanu integraciju djece asocijalnog ponašanja i mladih u sukobu sa zakonom u lokalanu zajednicu.
Aktivnosti i rezultati projekta:
Problem socijalne integracije djece i mladih poremećenog socijalnog ponašanja i koji su u sukobu sa zakonom je na žalost zastupljen u prekograničnom području pa je projekat kao prvu aktivnost sproveo okupljanje predstavnika svih lokalnih institucija koje imaju direktne ili indirektne veze sa ovom problematikom. Naime socijalni radnici, psiholozi, specijalni pedagozi, pravnici i drugi specijalisti iz Bijelog Polja i Prijepolja su prošli intezivne seminare i treninge na kojima su značajno podigli nivo znanja na temu pomoći djeci i mladima sa poremećajem ponašanja u društvu. U tim seminarima polaznici su imali priliku i da razmijene sopstvena iskustva u radu na ovom polju kao i da se upoznaju sa primjerima dobrih praksi u drugim sredinama u vezi sa načinima efikasnog rješavanja ovih problema.
Delegacije iz Bijelog Polja i Prijepolja sastavljene od predstavnika centara za socijalni rad, lokalnih samouprava i lokalnih sudskih jedinica tj. onih koji su u najužoj vezi sa problematikom asocijalnog ponašanja kod djece i mladih, zahvaljujući projektu su učestvovali u studijskoj posjeti Berlinu. Ova studijska posjeta im je omogućila da se upoznaju sa savremenom praksom Evropske unije u prevenciji i radu sa djecom i mladima koja su u sukobu sa zakonom. Osim što su se dodatno upoznali sa zakonskim i institucionalnim okvirima EU u ovom polju, upoznali su se i sa praktičnim rješenjima u pojedinim lokalnim zajednicama kada je u pitanju vođenje pojedinačnih slučajeva djece i mladih asocijalnog ponašanja i u sukobu sa zakonom. Mnogi modeli i metode rada kolega iz Njemačke će biti uvršeteno u praksu nadležnih u Srbiji i Crnoj Gori u opštinama koje pokriva projekat. Primjeri dobre prakse će dati značajan doprinos u rješavanju ovih problema u lokalnim zajednicama i povećati efikasnost procesa integracije djece i mladih sa poremećajima u socijalnom ponašanju u redovne društvene tokove.
Nova znanja i iskustva, relevantni subjekti iz lokalnih zajednica iz Bijelog Polja i Prijepolja su tokom okruglih stolova organizovanih u ovim opštinama imali priliku da kroz diskusije usklade sa nacionalnim institucionalnim i zakonskim okvirima. Uz prisustvo eksperata iz oblasti delikvencije djece i mladih, lokalnih aktera odgovornih za prevenciju i rad sa djecom i mladima u sukobu sa zakonom, radne grupe su izradile odgovarajuće protokole o saradnji pojedinih institucija čime je utvrđen model rada i unaprijeđena efikasnost rada u rješavanju problema maloljetničke delikvencije a u okvirima nacionalne zakonske regulative u Srbiji, odnosno Crnoj Gori.
Osim definisanja okvira za rad profesionalaca sa djecom i mladima u sukobu sa zakonom, projekat je posebnu pažnju posvetio upravo krajnjim korisnicima. Naime za grupu od po 20 djevojčica i dječaka iz Bijelog Polja i Prijepolja a koji su u evidenciji lokalnih centara za socijalni rad sa poremećajima u socijalnom ponašanju organizovana su dva petodnevna kampa – po jedan u Crnoj Gori i Srbiji. Edukativne radionice, sportski i niz zabavnih sadržaja pod nazivom „Mi to možemo“ učesnicima kampa su omogućili da steknu podršku u vidu novih znanja i iskustava kojima će doprinijeti sopstvenoj integraciji u okviru svoje lokalne zajednice i time doprinijeti primjeni zdravih stilova života. Djeca i mladi koji su učestvovali u kampovima su mahom iz porodica slabijeg ekonomskog stanja i mnogi od njih su po prvi put bili u prilici da se upoznaju sa prirodnim ljepotama i bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem sredina kao što su Sutomore i planina Tara gdje su kampovi bili organizovani.
Osim kampova projektni tim je organizovao i po jedan jednodnevni izlet djece sa poremaćajem u društvenom ponašanju u Srbiji i Crnoj Gori. Tokom ovih putovanja djeca i mladi, različitih uzrasta, različitih etničkih pripadnosti, uključujući i Rome, upoznali su se sa ljepotama Mokre Gore, Drvengrada i vozili se Šarganskom osmicom. Djeca iz Crne Gore su obišla i Memorijalni centar „4. decembar“, katoličku crkvu i džamiju u Prijepolju kao i Manastir Mileševa. Djeca iz Srbije su uživala u ljepotama Nacionalnog parka Biogradska Gora i kulturno istorijskim spomenicima u gradu Kolašinu a posjetili su i crkvu Svetog Petra i džamiju kao i Zavičajni muzej u Bijelom Polju.
Polaznici kampova i učesnici izleta su izrazili najiskrenije zadovoljstvo saznanjima i iskustvom koje su ponijeli sa sobom tokom ovih putovanja.
Profesionalni pristup rješavanju problema maloljetničke delikvencije, u naširem smislu upotpunjen je i aktivnostima usmjerenim na porodice djece problematičnog socijalnog ponašanja. U okviru projekta su tako organizovani posebni edukativni seminari i radionice za roditelje djece u sukobu sa zakonom. „Roditeljstvo i stilovi edukacije“ i „Škola za roditelje“ su seminari koji su u velikoj mjeri pomogli roditeljima da daju punu i pravu podršku svojoj djeci i pomognu im da se uključe u normalan život u lokalnim društvenim zajednicama. Primjetna je bila iskerena posvećenost i želja roditelja da daju sve od sebe i istraju u procesu reintegracije svoje djece.
Zanačajan rezultat projekta a ostvaren u bliskoj saradnji sa lokalnim samoupravama u Bijelom Polju i Prijepolju, je i taj da su infrastrukturno i tehnički opremljeni dnevni centri za boravak djece u sukobu sa zakonom. Osim toga, ekspertski timovi su izradili i odogovarajuće programske pakete koji daju metodološku osnovu i instrukcije za svakodnevni rad centara. Dnevni centri će dati dodatni doprinos održivosti rezultata koje je projekat ostvario jer će dati osnovu za dalji rad lokalnih stručnjaka sa djecom i mladima kojima je pomoć potrebna. U dnevnim centrima djeca će imati mogućnost da se bave edukativnim, kreativnim i zabavnim aktivnostima kojima će proširivati svoja znanja i sposobnosti a koja će im svakako biti od velike koristi u životu i radu.
Sve spomenute projektne aktivnosti i rezultati su kontinuirano predstavljani javnosti putem koordinisanih aktivnosti projektnog tima. Na taj način je doprinijeto povećanju svijesti lokalnih zajednica i potrebi njihovog aktivnog učešća u procesima integracije djece sa problemima u društvenom ponašanju u redovan život a što je jedno od ključnih vrijednosti koje svaka lokalna zajednica zajedničkim naporima treba da uspostavi i brine se o njima. Elektronski i štampani mediji, javni skupovi i promocije o ovim problemima informisale su značajan broj građana prekograničnog područja.
IZJAVE:
Nail Кajević, direktor Centra za socijalni rad Prijepolje
„Mi smo sa kolegama iz Centra za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac pokazali sposobnost i apsorbovali bespovratna sredstva iz evropskih fondova za promovisanje dobrosusedskih odnosa, poboljšali stabilnost i saradnju profesionalaca u radu sa decom i mladima u sukobu sa zakonom, a samim tim dali svoj doprinos daljoj integraciji ovih regiona u Evropsku uniju.“
Zlata Lukač, direktor JU Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac
„Cilj ovog projekta je povećanje saradnje profesionalaca, obučenih stručnjaka u radu sa djecom i mladima u sukobu sa zakonom u pograničnom području u cilju rješavanja problema vezanih za odrastanje i ponašanje djece i mladih, kao i podizanju nivoa kapaciteta stručnjaka koji rade sa kategorijom djece i mladih u sukobu sa zakonom, povećanje kapaciteta i podizanje vaspitnih kompetencija roditelja kao i razmjeni iskustava o postojećoj zakonskoj regulativi.“