Pregled projekta
Program: PPS SRB-CG 2014-2020
Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: Prvi poziv za dostavljanje prijedloga projekata
Broj aplikacije: 66-11
Naziv projekta: Uvođenje održivog upravljanja otpadom
Specifični cilj Programa: 2.2: Zaštita prirodnih resursa
Programski rezultati: 1: Podizanje svijesti
Budžet projekta: Ukupna vrijednost projekta: EU doprinos
€232,568.14 €197.682,92 (85,00%)
Korisnik sredstava: Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
Opština Gusinje, MNE Srbija:

  • Javno komunalno preduzeće VRELA, Sjenica

Crna Gora:

  • /
Područje realizacije: Srbija: Crna Gora:
Zlatiborski okrug, Opština Sjenica Opština Gusinje
Ciljne grupe projekta:
  • Predstavnici institucija i organa koji učestvuju i doprinose implementaciji zakonodavstva o upravljanju otpadom – 15 zaposlenih iz opštinskih struktura i komunalnih preduzeća po zemlji;
  • min 2 Ekološke NVO po zemlji;
  • min 2 škole (sekundarne i osnovne) po opštini;
  • 25 nastavnika po zemlji;
  •  min 200 djece / mladih; Poslovni sektor – generatori otpada, 5 po opštini;
  • min 30 domaćinstava proizvođača komposta po opštini;
  • Multiplikatori – min 2 predstavnika lokalnih medija po opštini;
  • min 20 domaćinstava za sakupljanje otpada po zemlji
Trajanje projekta: 31.12.2018-30.06.2020 (18 months)
Opšti cilj projekta: Zaštita prirodnih resursa u prekograničnom regionu kroz jačanje sistema upravljanja otpadom
Specifični ciljevi: SO.1: Podizanje svijesti građana o integrisanim praksama upravljanja otpadom

SO.2: Uspostavljanje mreže sakupljača otpada i povećanje broja seoskih domaćinstava koja kompostiraju otpad

Očekivani rezultati : R1.1 Povećan interes građana za odvajanje otpada

R1.2 Opštine Gusinje i Sjenica osposobljene za odvajanje otpada

R2.1 Uspostavljena mreža sakupljača otpada u ruralnim zajednicama

R2.2 Povećan broj seoskih domaćinstava koji proizvode kompost

Glavne aktivnosti

(koje će dovesti do očekivanih rezultata):

A1.1. Početni sastanak projekta i kreiranje plana komunikacije i vidljivosti,

A1.2. Analiza tržišta i dostupnosti;

A1.3. Obuka korisnika u upravljanju projektima EU;

A1.4. Uvodna konferencija;

A1.5. Konferencija;

A2.1. Obuka osoblja GS i JKPV o efikasnim modelima komunikacije sa građanima;

A2.2. Izrada audio-vizuelnih materijala;

A2.3. Kreiranje kurseva i školskih radionica;

A2.4. Sprovođenje volonterskih aktivnosti u školama, nevladinim organizacijama, u oblasti turizma, industrije i u  domaćinstvima;

A2.5 Kampanje za podizanje svijesti i potpisivanje memoranduma;

A3.1. Izrada investicionih planova za čvrsti otpad;

A3.2. Priprema i sprovođenje tenderske dokumentacije i raspisivanje tendera;

A3.3. Ugradnja kontejnera za odvajanje otpada i unapređenje okolnih predjela;

A3.4. Sprovođenje obuke i integrisane prakse među stručnim osobljem  o nadzoru, ocjenjivanju i izvještavanju o odvajanju otpada i upravljanja otpadom;

A4.1. Razvoj sistema prikupljanja i odlaganja otpada u ruralnim područjima;

A4.2. Radionice za sakupljanje otpada i promociju reciklažnog dvorišta;

A4.3. Obuka stručnih službi za rad sa sakupljačima otpada;

A5.1. Edukativni seminari o kompostiranju;

A5.2. Priprema priručnika o kompostiranju i vodiča za pokretanje školskog kompost programa;

A5.3. Praćenje i obezbjeđivanje stručne  podrške radu proizvođača komposta