Mjera I.2 – Prekogranične inicijative usmjerene na razmjenu ljudi i ideja sa ciljem poboljšanja saradnje stručne javnosti i civilnog društva

 Naziv projekta:  Podrška inkluzivnom obrazovanju i osposobljavljanju za svakodnevni život djece i omladine sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori i Srbiji

Budžet:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 128,479.18 € 107,914.18
Crna Gora € 144,963.6 € 116,942.14
UKUPNO € 273,442.78 € 224,856.32

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: Osnovna škola „Dimitrije Tucović“ Čajetina

Korisnik sredstava u Crnoj Gori : JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom, Pljevlja

Partneri:

Udruženje građana „Zlatiborski krug“ Čajetina i Osnovna škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju „Miodrag V. Matić“ Užice, Srbija 

JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Berane i Gimnzija „Tanasije Pejatović“ Pljevlja, Crna Gora

Povezana institucija: Asocijacija roditelja djece sa smetnjama u razvoju „Zračak nade“ Pljevlja

Projekat se sprovodi na teritoriji:

  • Republika Srbija: opština Čajetina i grad Užice
  • Crna Gora: opštine Pljevlja i Berane

 Ciljne grupe:  7 škola, 2 NVO, 3 dnevna centra, 2 predškolske ustanove, djeca i omladina sa smetnjama u razvoju, njihovi roditelji, djeca bez smetnji, nastavnici i stručnjaci iz ovih institucija iz Čajetine, Užica, Pljevlja i Berana.

 Trajanje projekta: 17/10/2016 – 16/01/2018

 Ciljevi projekta:

 Opšti cilj:  Poboljšanje socijane uključenosti i kvaliteta života djece i mladih sa invaliditetom u Crnoj Gori i Srbiji kroz razvoj saradnje u prekograničnoj regiji i upotrebu i razmjenu ljudskih resursa i dostignuća.

 Specifični cilj: Pružanje višeg nivoa pristupa kvalitetnom obrazovanju i sticanju vještina potrebnih za svakodnevni život djece i mladih sa smetnjama u razvoju u prekograničnom području Srbije i Crne Gore, koristeći pomoćne tehnologije kroz uspostavljanje prekogranične saradnje, razvoj tehničkih i ljudskih resursa i podrške vršnjaka.

 Aktivnosti i rezultati projekta

 Inkluzivno obrazovanje i primjena metoda asistivne tehnologija kao novina u sistemu obrazovanja za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju je postalo veoma važno  u pograničnom području. Ovaj projekat je obezbjedio viši nivo pristupa kvalitetnom obrazovanju i sticanju vještina neophodnih za svakodnevni život za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori i Srbiji (Pljevlja, Berane, Čajetina i Užice).

U okviru projekta osnovana su dva Centra za asistivnu tehnologiju i opremljeni sa 242 komada opreme i šest specijalizovanih softvera: šest specijalizovanih softvera za edukaciju u slijedećim oblastima: matematika, računarska pismenost, jezičke vežbe, životne veštine , crtanje koji su 62 djece i omladine sa smijetnjama u razvoji koristili  tokom ralizacije projekta; četiri Volonterska centra su uspostavljena i bila operativana tokom trajanja projekta koji su omogućili dodatni stepen socijalizacije mladih i djece ometene u razvoju kroz zajedničke realizacije aktivnosti sa 82 obučenih volontera (vršnjaka) kroz  različite zajedničke aktivnosti; 374 osobe (nastavnici, stručnjaci, DMSR, roditelji i zaposleni u partnerskim institucijama) su obučene u oblasti primijene asistivne tehnologije.

Održan je kamp za 70-oro djece i mladih sa smijetnjama u razvoju iz prekogranične oblasti koji je bio prilika za uspostavljanje novih poznanstava kroz aktivno druženje i saradnju. Kroz organizovane radionice (umjetnost, gluma, sport, korišćenje asistivne tehnologije) su imali priliku da steknu nova znanja i da se dodatno motivišu da budu ravnopravni članovi njihovih zajednica i društva u cijelini.

Pored toga pripremljene su tri studije o primeni asistivne tehnologije: empirijska studija u Crnoj Gori, Studija za izradu promene politika u zakonodavstvu u praksi i primijeni asistvnih tehnologija i sveobuhvatnu studiju o inovacijama u asistivnoj tehnologiji u Srbiji, kao i jedan program obuke u asistivnoj tehnologiji koji je akreditovan.

Trodnevna Regionalna konferencija za korišćenje asistivne  tehnologije u obrazovanju i socijalnoj i dječijoj zaštiti je organizovana za 50 učesnika iz Crne Gore, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Na konferenciji je naglašena potreba da se ulože dodatni napori za razvoj socijalnih usluga koje treba da podrže porodice i djecu i njihovo uključivanje u obrazovni sistem i život u zajednici.

Organizovana su četiri okrugla stola sa 106 učesnika sa ciljem da se poveća nivo svijesti o  potrebama stanovništva  prekogranične oblasti u pogledu socijalne inkluzije djece i mladih sa smetnjama u razvoju i ciljeva i dostignuća cjelokupnog projekta, kako bi se obezbedio viši nivo pristupa kvalitetnom obrazovanju i vještinama potrebnim za svakodnevni život djece i mladih koji koriste asistivne tehnologije kroz uspostavljanje prekogranične saradnje, razvoja tehničkih i ljudskih resursa i vršnjačke podrške. Okrugli stolovi su organizovani sa zajedničkom porukom ASISTIVNA TEHNOLOGIJA – ŽIVOT BEZ GRANICA.