Mjera I.2: Prekogranične inicijative usmjerene na razmjenu ljudi i ideja sa ciljem poboljšanja saradnje stručne javnosti i građanskog društva.

Naziv projekta: Bez granica zbog djece

Budžet:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 50,242.92 € 41,701.62
Crna Gora € 34,602.00 € 29,411.70
UKUPNO € 84,844.92 € 71,113.32

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: Centar za socijalni rad, Priboj

Korisnik sredstava u Crnoj Gori: Centar za podršku djeci i porodici, Bijelo Polje
Partneri: Opština Bijelo Polje, Opština Priboj

Područje realizacije:
• Crna Gora: Opština Bijelo Polje
• Srbija: Opština Priboj

Ciljne grupe: Djeca mlađa od 18 godina iz Bijelog Polja i Priboja u riziku od siromaštva. 210 djece iz socijalno hendikepirani porodica, djeca bez roditeljskog staranja; djeca koja su imala iskustva sa zlostavljanjem I nepohađanjem nastave, djeca sa teškoćama u razvoju, djeca izbjeglice. Eksperti iz ustanova za socijalna pitanja (Centar za socijalni rad, Centar za kulturu, lokalne samouprave i nevladine organizacija iz Bijelog Polja i Priboja).

Period realizacije: 01/12/2010 – 30/09/2011
Ciljevi projekta:
Opšti cilj: Poboljšati kvalitet života djece i omladine u riziku od siromaštva iz Bijelog Polja i Priboja.
Specifični cilj: Poboljšati saradnju između dva grada kroz razmjenu ljudi, iskustava i kulturnu razmjenu, poboljšanje multikulturalizma i promovisanje identiteta posebnih omladinskih grupa.

Aktivnosti i rezultati

Projekat “Bez granica zbog djece” dao je doprinos poboljšanju kvaliteta života djece i omladine u riziku od siromaštva iz Bijelog Polja i opštine Priboj. Vodeći partneri u okviru projekta unaprijedili su saradnju potpisivanjem zvaničnog memoranduma o saradnji koji precizno definiše principe saradnje između Centra za socijalni rad, Priboj i Centra za podršku djeci i porodici, Bijelo Polje u oblasti dječije zaštite definisanih Memorandumom o saradnji (partnerstvo, transparentnost, način informisanja). Realizacija projekta je nastavljena zajedničkim aktivnostima a prva je bila organizovanje studijskih posjeta Priboju i u Bijelom Polju za predstavnike institucija socijalne zaštite i lokalne samouprave. Tokom događaja učesnici su imali priliku da posjete različite institucije koje se bave socijalnim staranjem, brigom o djeci, NVO-e i druge institucije.

Nakon prvih zvaničnih posjeta za predstavnike institucija socijalne zaštite, organizovan je sedmodnevni kamp za djecu iz Bijelog Polja na Zlatiboru u dječijem odmaralištu „Golija“. Sličan kamp za djecu iz Priboja i Bijelog Polja je organizovan u Crnoj Gori – odmaralište na Ivanovim Koritima u Nacionalnom Parku Lovćen (događaju je prisustvovalo 30 djece). Cilj kampova je bio upoznavanje djece iz dvije opštine, druženje, usavršavanje određenih vještina i znanja iz oblasti nenasilne komunikacije, dramskog rada, umjetnosti, fizičke kulture i zaštite životne sredine.

Projekat je podržao organizaciju dva dvodnevna izleta – jedan za 25 djece iz Priboja do Bijelog Polja, a drugi za 25 djece iz Bijelog Polja u Priboj. Osim djece, na izletu su učestvovali članovi projektnog tima, ljekari i 3 pedagoga.
Program Izleta za djecu uključivao je posjete turističkim i ekološki očuvanim područjima u blizini Bijelog Polja i Priboja, kulturnim, istorijskim znamenitostima i radionice u vezi sa zaštitom životne sredine. Nakon realizacije kampova i ekskurzije, organizovana je manifestacija u Bijelom Polju u cilju promocije potencijala i kreativnosti dva partnerska regiona. Oko 110 djece učestvovalo je u manifestaciji, kako iz Bijelog Polja tako i iz Priboja. Događaj se sastojao od različitih aktivnosti, uključujući: izložbu dečijih radova i fotografija, predstave, muzičke nastupe, književne radove, nastupe folklora i hora.

Medijska kampanja i informisanje šire javnosti je organizovano kroz štampanje Informativnih publikacija, javne prezentacije i praćenje aktivnosti od strane štampanih i elektronskih medija (23 radio i TV emisije i 14 tekstova u štampanim medijima). Realizacija projekta doprinijela je smanjenju stepena socijalne isključenosti djece, poboljšanju koherentnosti sistema socijalne zaštite sa dokumentima i primjerima dobre prakse zemalja članica EU i zemalja iz regiona.