Pregled projekta

Program: PPS SRB-CG 2014-2020
Poziv za dostavljanje predloga projekata: Drugi poziv
Ugovor br: 48-00-00079/2019-28-4 potpisan 22/12/2020
Naziv projekta: Zajedničkom akcijom do bolje usluge
Specifični cilj Programa: 1.2: Jačanje socijalne i kulturne inkluzije ranjivih grupa
Programski rezultati: 1.2.1: Bolje usluge – Povećan pristup socijalnim i kulturnim uslugama za ranjive/marginalizovane grupe
Budžet projekta: Ukupna vrijednost projekta: EU doprinos
271.941,89   EUR 230.957,89  EUR

(85,00%)

Korisnik sredstava: Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
Crna Gora:

JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”, Bijelo Polje

Srbija:

Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba Tahir Tasa Delić, Novi Pazar

Područje realizacije: Crna Gora:  Srbija:
Bijelo Polje Novi Pazar
Ciljne grupe projekta: • Djeca i omladina sa invaliditetom korisnici usluga Centra Tisa u Bijelom Polju – 29

• Djeca, omladina i osobe starije od 27 godina sa invaliditetom korisnici usluga u dnevnom boravku u Novom Pazaru – 60

• Djeca, omladina i osobe starije od 27 godina sa invaliditetom koje će postati korisnici novouvedenih usluga mobilnih jedinica u Bijelom Polju i Novom Pazaru – 55

• Radnici iz dnevnih centara u Bijelom Polju i Novom Pazaru – 30

• Članovi porodica djece, omladine i 27+ osoba sa invaliditetom – 576

• Pripadnici institucija / nevladinih organizacija koje se bave problemima djece, omladine i 27+ osoba sa invaliditetom iz Bijelog Polja i Novog Pazara – 10

Trajanje projekta:  01.06.2021. – 30.05.2023. (24 mjeseca)
Opšti cilj projekta: Doprinijeti poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom unaprjeđivanjem pristupa uslugama socijane zaštite.
Specifični ciljevi: Poboljšati usluge socijalne zaštite djece, omladine i 27+ osoba sa invaliditetom u Bijelom Polju i Novom Pazaru jačanjem kapaciteta i uvođenjem novih usluga u dnevnim centrima kroz prekograničnu saradnju i razmjenu znanja
Očekivani rezultati : 1. Poboljšani kapaciteti dnevnih centara u Bijelom Polju i Novom Pazaru

2. Poboljšane/proširene usluge dnevnih centara u Bijelom Polju i Novom Pazaru

3. Povećana saradnja sa nevladinim organizacijama i kapaciteti nevladinih organizacija povećani

Glavne aktivnosti

(koje će dovesti do očekivanih rezultata):

A1.1 Organizacija Neurofidbek i Biofidbek obuke za osoblje dva centra

A1.2 Nabavka potrebne opreme za nove usluge

A2.1 Uvođenje nove usluge za osobe starije od 27 godina u Centru Tisa Bijelo Polje

A2.2 Uvođenje dve okupacione radionice u Centru u Novom Pazaru, dekupaž radionice i proizvodnja svijeća

A2.3 Uvođenje psihosocijalne podrške članovima porodice (fizička i onlajn)

A2.4 Uvođenje tretmana Neurofidbek i Biofidbek

A2.5 Organizacija zajedničkih kampova u Crnoj Gori i Srbiji

A2.6 Uvođenje mobilnih jedinica za terensku podršku na seoskom području

A2.7 Izložbe umjetničkih djela nastalih tokom kampova

A3.1 Uspostavljanje zajedničke mreže prekogranične saradnje u oblasti socijalne zaštite Bijelo Polje – Novi Pazar

A3.2 Promotivna kampanja o socijalnoj inkluziji