Преглед пројекта
Програм: ППС СРБ-ЦГ 2014-2020
Позив за достављање предлога пројеката: Први
Број апликације: 42-25
Назив пројекта: Опсерваторија за заштиту регионалног подручја љековитог биља као жива прекогранична инфраструктура одрживог туризма (ПОРАЛИСТ)
Специфични циљ Програма: 2.2: Заштита природних ресурса
Програмски резултати: 2: Унапређење заштите природе
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта: ЕУ допринос
€261,426,88 €182.737,00 (69,90%)
Корисник средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
Регионална  развојна агенција  Златибор, Ужице Србија:

  • Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ Београд

Црна Гора:

  • НВО Мултимедијал, Бијело Поље
Подручје реализације: Србија: Црна Гора:
Југозападна Србија, Златиборски округ, општина Пријепоље Северна Црна Гора, Општина Бијело Поље
Циљне групе пројекта: Локално становништво општине Пријепоље и Бијело Поље; најсиромашнија група  домаћинства и ваншколска и незапослена омладина и особе са маилим могућностима запошљавања у обе општине; локалне заједнице и органи општинске управе Пријепоља и Бијелог Поља; јавна комунална предузећа у две општине и делујуће јединице јавних предузећа, канцеларија и агенција које су регионално и национално успостављене за управљање природним ресурсима у вршењу својих надлежности на локалном и / или прекограничном подручју; локална предузећа, посебно у секторима сакупљања и узгоја лековитих биљака у сврхе туризма и угоститељства и сродним услугама; пружаоци неформалног образовања и научне, истраживачке, образовне, фармацеутске и здравствене институције у обе општине; грађанске и волонтерске организације, удружења и мреже у Пријепољу и Бијелом Пољу; регионалне и националне владе две граничне државе; становници прекограничне области; владини и административни ентитети у прекограничној области; субнационални, национални и транснационални владини и приватни актери који активно делују у области заштите природе у прекограничној области; неформалне образовне установе и истраживачке, научне, образовне, фармацеутске и здравствене установе у прекограничној области; љубитеље природе и волонтери, сакупљачи љековитог биља и пољопривредници, пружаоци туристичких И угоститељсих услуга у прекограничној области; пословни сектор и волонтерске организације укључене у одрживи развој у развојном подручју Програма
Трајање пројекта: 31.12.2018. – 31.12.2020. (24 месеци)
Општи циљ пројекта: Допринос управљању природним добром кроз побољшано очување поједностављеног надзора, независног извештавања и свеукупно бољег управљања за одрживи развој кроз одговорно управљање и кориштење природних ресурса у прекограничном подручју Србије и Црне Горе
Специфични циљеви: СО1. Један приказни пројекат који се бави заштитом љековитог биља кроз прекограничну живу инфраструктуру одрживог туризма у развојном подручју Програма

СО2. Одговоран развој заједничких стратегија, политика и планова управљања за заштиту ове природне инфраструктуре кроз одрживо праћење и размену података

СО3. Развој одрживих активности везаних за очување популације лековитог биља, разнолика употреба, превентивне и конзервативне мере потребне за заштиту природе

Очекивани резултати : Р1: Основана Регионална опсерваторија за заштиту лековитих биљака у прекограничном региону

Р2: Увођење и преношење новоразвијеног модела праксе локалног годишњег планирања о извјештавању о заштити лековитих биљака и одрживом кориштењу у прекограничном региону, гдје годишњи акциони план локалне одрживости под водством заједнице представља главни алат за инклузивно, партиципативно, одговорно, транспарентно, доношење локалних политика и доношење одлука које су потребне како би се  осигурала одрживост управљања која утиче на остваривање здравог регионалног развоја, социјалне кохезије и транзиције ка одрживом развоју до 2030.

Р3: Побољшан систем заштите, сакупљања, неге усева и одрживе комерцијализације лековитог биља у прекограничном региону

Р4: Прекогранични регион убрзао је прелазак на одрживу потрошњу и производњу, а то му је омогућено заштитом љековитог биља као живом  инфраструктуром прекограничног подручја.

Главне активности

(које ће довести до очекиваних резултата):

Група активности 1: Планирање, програмирање, опремање, дигитализација и менаџерске активности везане за успостављање и добро функционисање регионалне опсерваторије

1.1: Успостављање институционалног оквира за регионалну опсерваторију

1.2: Успостављање функционалне регионалне опсерваторије

Група активности 2: Активности везане за припрему, консултације са релевантним заинтересованим странама, развој приедлога, разматрања у доношењу одлука и процесе доношења одлука за заједничке стратегије, политике и планове управљања

2.1: Израда акционих планова за очување медицинских биљака у прекограничном подручју

2.2: Изградња капацитета прекограничних актера за одговорну употребу инфраструктуре лековитог биља

Група активности 3: Активности које подстичу систем заштите, прикупљања, заштите биља и одрживе комерцијализације лековитог биља у прекограничном региону

3.1: Израда правила и процедура за примарну прераду и промет дивљих и култивисаних лековитих биљака

3.2: Стварање интегрисаног система сакупљања и прераде љековитог биља и развој политике комерцијализације дивљих и култивисаних биљака које расту на одржив начин

3.3: Сертификација лековитог биља из прекограничног подручја

3.4: Развој фито-терапије, фито-фармацеутских производа и фитосанитарне валоризације заштићеног лековитог биља

3.5: Развој гастро туристичке понуде засноване на вегетаријанским и биљним прехрамбеним навикама

3.6: Диверзификација традиционалних заната и културних идентитета

Група активности 4: Комуницирање и спроводјење активности  видљивости одрживих социјалних, економских и еколошких развојних утицаја и користи од заштите љековитог биља као живе инфраструктуре прекограничног подручја

4.1: Комуникационе активности за успостављање интензивнијих прекограничних веза на бази лековитог биља као живе  инфраструктуре циљног региона

4.2: Изградња капацитета представника туристичке индустрије (водича, заинтересованих страна) о одрживом промовисању туристичких садржаја везаних за здравље и добробит љековитог биља

4.3. Развој атрактивних и заједничких туристичких производа на основу богатства биодиверзитета љековитог биља и гастрономије љековитог биља у прекограничном подручју намењених туристима и посетиоцима

4.4. Дизајн заједничког визуелног идентитета пројекта и штампање промотивног материјала (беџеви, јастуци, свеске, торбе …)

4.5. Интернет и медијска промоција

4.6. Обезбедјивање видљивости пројекта кроз организивање националне И регионалне конференције