Мера 1.1: Повећање продуктивности и конкурентности привредних, руралних, културних и природних ресурса програмске области

Назив пројекта: Географски информациони систем за боље прекогранично управљање поплавама у сливу реке Лим

Буџет пројекта:

  Вредност пројекта Допринос ЕУ
Република Србија € 211.627,86 € 173.365,54
Црна Гора € 229.500,00 € 183.500,00
УКУПНО € 441.127,86 € 356.865,54

Корисник средстава у Републици Србији: ЈВП Србијаводе, Београд

Корисник средстава у Црној Гори: Управа за воде Црне Горе, Подгорица

Подручје имплементације:
• Црнa Горa: Општине Плав, Андријевица, Беране и Бијело Поље
• Србија: Општине Прибој, Пријепоље, Нова Варош и Сјеница

Трајање пројекта: Република Србија: 17.10.2012. – 16.01.2015.; Црна Гора: 17.10.2012 – 16.10.2014.

Циљеви пројекта: Општи циљ пројекта је заштита од поплава у прекограничном подручју која представља вредан економски ресурс за обе државе кроз заједнички развој јавних институционалних система превенције и контроле поплава. Специфични циљеви пројекта су:

• спровођење заједничког истраживања постојећих докумената, мастер планова и легислативе у вези са управљањем водама у сливу реке Лим, размена знања и дефинисање препорука за унапређење;
• свеобухватно јачање капацитета јавне службе и техничко унапређење јавних институција које су ангажоване у управљању ризицима од поплава;
• развој ефикасног и јавно доступног сета услуга за све субјекте ангажоване у управљању ризицима од поплава;
• подизање заједничке свести експерата и јавности о питањима заштите животне средине.

Активности и резултати пројекта:

Поплаве не познају географске границе. Представљају најбољи пример потребе за прекограничном сарадњом две земље. Она се у овом случају остварила у Србији и Црној Гори под окриљем претприступне подршке Европске уније која већ неколико деценија уочава потребу за заштитом од поплава и темељи је у наднационалној легислативи.

Пројектом „Географски информациони систем за боље прекогранично управљање поплавама у сливу реке Лим“ створене су техничке и кадровске претпоставке за успостављање географског информационог система у сектору вода Црне Горе. Учитан је просторни модел терена, пописани су и систематизовани подаци из домена заштите од поплава. Уз помоћ партнерске институције из Србије креиран је модел података.

Додатну перспективу даје могућност да се систем формиран за потребе слива реке Лим примени и на осталој територији Србије и Црне Горе односно другим прекограничним подручијима две државе са другим суседима.

Том приликом су уочене потребе за допунским истраживањима, пре свега у домену поузданих хидролошких података о појавама великих вода и података о капацитетима изграђеним на погађаном простору које је потребно штитити.

За сектор вода у Црној Гори је веома битна и чињеница да се овим активностима успоставио основ за будући Водни информациони систем. Колеге из Србије су овим пројектом унапредиле садражај свог постојећег Водоприведног информационог система и отвориле врата за даље унапређење националног система управљања водама.

Надградњом модела података и допуном за информације везане за остале области управљања водама може се обезбедити моћно средство за организацију података и напредне анализе у комплетном домену вода. Такав систем може да повезује све институције које се баве управљањем водама на националном или регионалном нивоу.

Приликом имплементације пројекта уочени су аргументи и могућности за иницирање споразума између Србије и Црне Горе о прекограничној сарадњи у управљању ризицима од поплава у сливу реке Лим. Обе партнерске институције су захваљујући наведеном раду стекле увид у потребе за заједничким истраживањима и улагањима, које такав споразум може оквирно поткрепити.

Познавање простора и превенција су кључни у домену заштите од поплава.

ИЗЈАВЕ:

Горан Пузовић, дипл.инж., Директор ЈВП „Србијаводе“

„Једна од основних делатности ЈВП „Србијаводе“ је одбрана од поплава. Пројектом пограничне сарадње Србије и Црне Горе на сливу реке Лим успостављена је посебна повезаност две институције, која ће омогућити интегрално управљање сливом и боље управљање заштитом од вода. Пројекат је допринео размени искустава и знања између две државе, сагледао све аспекте водопривреде у пограничној области и технолошки осавременио како сарадњу у области водопривреде тако и прикупљање и обраду података. Геопортал за слив реке Лим, као један од најважнијих резултата пројекта, ће посебно помоћи да будући рад буде доступан за све заинтересоване стране.“

Милош Манчић, дипл.ел.инж., Шеф одељења за информационе технологије ЈВП „Србијаводе“ – менаџер пројекта у Србији
„Географски информациони систем не може заменити постојећи систем одбране од поплава, али га може унапредити и омогућити бољи и ефикаснији проток информација на територији целог слива. Пројекат пограничне сарадње са Црном Гором је донео нова и непроцењива искуства у управљању пројектима из европских фондова и допринео успостављању боље комуникације са колегама из Црне Горе. Студија управљања одбраном од поплава у сливу реке Лим и Геопортал као резултати пројекта представљају веома добру основу за нове пројекте у овој области и даљи развој информационих технологија у водопривреди.“
Ана Љешевић, дипл. економиста, Управа за воде Црне Горе – члан пројектног тима
„Ово је био први ЕУ финансиран прекогранични пројекат који је имплементиран од стране пројектног тима Управе за воде. Пројектом су створене техничке и кадровске претпоставке за успостављање географског информационог система у Управи за воде, који би требао да допринесе интезивној прекограничној сарадњи у овој области. Kорисници пројекта су прије свега локално становништво у сливу ријеке Лим, који ће имати више могућности да сачувају ову област као економску, еколошку , туристичку и културну регију.“

Ивана Бајковић, дипл.инж.грађ., Самостални савјетник у Управи за воде Црне Горе – менаџер пројекта у Црној Гори
„Пројекат „Географски информациони систем за боље прекогранично управљање поплавама у сливу ријеке Лим“ је имао неколико димензија: заштиту од поплава, побољшање управљања подацима везаним за воде и заштиту животне средине, прекограничну сарадњу двије сусједне земље повезане сливом једне ријеке, коришћење подршке од ИПА фондова Европске уније. У сваком од ових погледа је Управа за воде Црне Горе, захваљујући успјешној имплементацији, значајно напредовала. Приликом те сарадње, отворене су и нове идеје за одрживи наставак и развој управљања водопривредним подацима на регионалном нивоу.“