Преглед пројекта
Програм: ППС СРБ-ЦГ 2014-2020
Позив за достављање предлога пројеката: 1
Број апликације: 37-1
Назив пројекта: Будимо припремљени
Специфични циљ Програма: 2.2: Заштита природних ресурса
Програмски резултати: 3: Боља спремност у хитним случајевима и отпорност на климатске промене
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта: ЕУ допринос
422,967.60 ЕУР 359,480.16 ЕУР (85,00%)
Корисник средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
Фондација за развој севера Црне Горе, ФОРС Монтенегро Србија: Министарство унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за управљање ванредним ситуацијама

 

Подручје реализације: Србија: Црна Гора:
Нови Пазар, Сјеница, Тутин, Рашка Беране, Бијело Поље, Никшић, Шавник, Жабљак, Пљевља, Петњица
Циљне групе пројекта: • Запослени у општинским јединицама заштите и спашавања (најмање 100)

• Запослени у државним институцијама за заштиту и спашавање (најмање 30)

• Чланови добровољних удружења за спасавање ( најмање 10)

• Институт за Хидрометеорологију и сеизмологију Црне Горе  

• Институт за Хидрометеорологију Србије  

• Запослени у Институту за Хидрометеорологију и сеизмологију Црне Горе и Институту за Хидрометеорологију Србије (најмање 20)  

• Локалне управе у циљним општинама

• Грађани укључени у кампању подизања свести (око 10% становништва – 37,100 људи) и туриста

• Омладина – ученици основних и средњих школа (најмање 1000 ученика)

Трајање пројекта: 01.12.2019. – 01.06.2021. (18 месеци)
Општи циљ пројекта: Унапређена заштита људи и окружења кроз смањење ризика од катастрофа у прекограничној области
Специфични циљеви: 1: Јачање капацитета институција и служби за превенцију и ублажавање поплава и пожара

2: Повећана свест људи из пограничне области о смањењу ризика од катастрофа

Очекивани резултати Р1 – Унапређени технички и кадровски капацитети институција и служби за заштиту и спашавање

Р2 – Побољшана прекогранична сарадња и капацитети за предвиђање и рано упозоравање

Р3 – Институције и службе задужене за заштиту и спасавање из Србије и Црне Горе упознате са најбољом праксом ЕУ у овој области

 Р4 – Становништво у прекограничној области циљних општина упознато са смањењем ризика од катастрофа

Р5 – Боља сарадња између јединица и институција за заштиту и спашавања из Србије и Црне Горе

Главне активности

(које ће довести до очекиваних резултата):

1.1 Набавка опреме за заштиту и спасавању у случају пожара и поплава;

1.2 Прекограничне обуке за спасиоце (Заштита у случају поплава, Заштита и спасавање у случају пожара);

1.3 Организација прекограничних теренских вежби;

1.4 Радионице за спасиоце у вези са заштитом од поплава и пожара;

1.5 Израда евакуационих планова у случајевима поплава и пожара у школама;

2.1 Обуке за прогнозирање и систем раног упозоравања;  

2.2 Набавка опреме за прогнозирање и систем раног упозоравања;

3.1 Семинар о ЕУ примерима добре праксе везано за заштиту од поплава;

3.2 Семинар о ЕУ примерима добре праксе везано за заштиту од пожара;

4.1 Предавања за ученике основних и средњих школа;  

4.2 Посјете ученика Директорату за ванредне ситуације 112, служби за спасавања и служби за Хидрометеорологију;  

4.3 Развој мобилне апликације за ванредне ситуације;  

4.4 Прекогранична Квиз, литерарно и ликовно такмичење;

4.5 Предавања за становништво у локалним заједницама;  

4.6 Публикација о ванредним ситуацијама;  

4.7 Активности подизања свести – конференције за штампу, ТВ и радио емисије, новински чланци, интернет текстови и промотивни материјали;

5.1 Конференција о сманењу ризика од катастрофа и значају прекограничне и регионалне сарадње;  

5.2 Развој прекограничног Споразум о сарадњи у сектору смањења ризика од катастрофа;  

5.3 Прекогранични састанци пројектних актера;  

5.4 Припрема и потписивање Меморандума о сарадњи.