Програм прекограничне сарадње ИПА II  Србија – Црна Гора 2014-2020 је друга генерација програма прекограничне сарадње између ове две земље и подржана је Инструментом за претприступну помоћ Европске уније. ИПА II подржава прекограничну сарадњу са циљем промовисања добросуседских односа, подстицања европских интеграција и промовисања друштвено-економског развоја.

Општи циљ Програма је допринос економском, социјалном и територијалном развоју програмског подручја подстицањем интеграције, заједничког развоја и коришћења потенцијала и могућности како би се подручје начинило атрактивним за живот и рад.Области интервенције Програма треба градити на предностима и потенцијалима да би се искористиле најрелевантније могућности, унапредиле слабости а претње свеле на најмању меру. Размотрени су равнотежа између циљева интеграције и развоја и изводљивост спровођења.

Програм се стога фокусира на подстицање запошљавања и социјалне инклузије, развој туристичких потенцијала и заштиту животне средине, који се разматрају у оквиру следећа три тематска приоритета:

 ТП 1: Промоција запошљавања, мобилност радне снаге и социјалне и културне инклузије у прекограничној области

Приоритет одговара на растућу незапосленост, нарочито међу младима и има за циљ јачање могућности специфичних циљних група у приступу знању и вештинама и компетенцијама које захтева тржиште рада. Такође тежи да истражи потенцијале за побољшање и развој квалитетних социјалних услуга и социјалних иновација.

 ТП 2: Заштита животне средине, промовисање ублажавања ефеката и прилагођавања климатским променама, спречавање ризика и управљање ризиком

Приоритет одговара на питања животне средине изазвана ниским нивоом квалитета и асортимана јавних комуналних услуга (нарочито третман чврстог комуналног отпада и отпадних вода). Очување и одрживо управљање природним вредностима (шуме, воде) је потенцијал који ће бити додатно осигуран. Велика осетљивост области у погледу утицаја климатских променa, укључујући поплаве и пожаре ће нарочито бити заједнички решавана.

 

ТП 3: Подстицање туризма и културног и природног наслеђа

Програмска област као једно од културно најразноврснијих и његове изузетне природне вредности обезбеђују добар потенцијал за развој одрживог туризма и интегрисање понуда око кључног производа који већ добија на значају. Активности које су подржане у оквиру овог приоритета употпуниће циљеве и резултате прва два приоритета.

Оперативни програм 2014-2020