Општи циљ Програма је допринос економском, друштвеном и територијалном развоју програмског подручја подстицањем интеграције, заједничког развоја и коришћења потенцијала и могућности како би се подручје учинило атрактивним за живот и рад.

Специфични циљеви, резултати и типови активности дефинисани су према тематским приоритетима како следи:

Тематски приоритет 1: Подстицање запошљавања, мобилности радне снаге и социјалне и културне инклузије у прекограничној области
Специфични циљ 1: Повећање запошљивости и могућности за запошљавање Specifični cilj 2: Jačanje socijalne i kulturne inkluzije
Резултат 1.1.1:

НОВО ЗНАЊЕ, ВЕШТИНЕ И KОМПЕТЕНЦИЈЕ – Унапређенa знањa, вештине и компетенције, као и радно искуство незапослених и запослених особа како би се боље прилагодили потребама тржишта рада и искористили потенцијали за запошљавање у перспективним секторима

Резултат 1.1.2:

БОЉЕ УСЛУГЕ – Повећан приступ социалним и културним услугама угрожених/искључених група.

Листа потенцијалних активности
 • Активности обуке и јачања капацитета за унапређење знања и вештина које се траже на тржишту рада (ИЦТ, животне вештине, социјалне вештине, нова или дефицитарна занимања, итд.)
 •  Активности које за циљ имају повећање контаката и сарадње студената, дипломаца и образовних институција са потенцијалним послодавцима (нпр. стажирање, обука на радном месту/запошљавање, ангажовање у истраживању и иновација у бизнис сектору, менторство, и слично)
 • Развој програма целоживотног учења, системи стручног образовања и обуке, програми нових квалификација
 •  Унапређење садржаја (радови и материјал) релевантних актера који обезбеђују обуку, радно искуство, истраживање и иновативну подршку у вези са запошљавањем и иницијативама за запошљавање
 •  Оснивање центара за обуку који се баве заједничким потребама
 •  Активности које подстичу прекогранично коришћење инфраструктуре/услуга
 • Подстицање предузетништва, нарочито код младих и руралне популације (нпр. Зелени послови уз коришћење локалних ресурса и материјала, органска производња и прерада, љековито биље, одрживи туризам, социјалне иновације, ИЦТ услуге, обновљиви извори енергије, итд.)
 •  Пилот пројекти и иницијативе за запошљавање, укључујући и оне који подржавају развој социјалне економије и  социјалних предузећа
 • Прекограничне иницијативе за запошљавање које се тичу заједничких потенцијала руралних подручја за запошљавање (задруге, заједничка постројења за прераду и маркетинг садржаји, занати, брендирање, итд.)
 • Унапређење објеката и услуга здравствене заштите, промовисање приступа услугама здравствене заштите у руралним подручјима (мобилне службе, итд.)
 • Промовисање здравих стилова живота и превентивних активности
 • Размена искустава и добре праксе, јачање капацитета у вези са социјалним иновацијама
 •  Демонстрациони/пилот пројекти који развијају нове програме и услуге за угрожене групе (деинституционализација, оснаживање жена, услуге за старија лица, децу и младе, и друге угрожене групе у ризику од социјалне искључености итд.)
 • Активности које подстичу прекогранично коришћење инфраструктуре/услуга
 • Оснивања центара/садржаја који пружају могућности искљученим групама да раде, развију таленте, социјализују се, итд.
 • Активности, догађаји који подстичу културну и социјалну инклузију

 

Тематски приоритет 2: Заштита животне средине, подстицање прилагођавања климатским променама и њиховог смањења, превенција и управљање ризицима
Специфични циљ 1: Унапређење управљања отпадом и пречишћавања  отпадних вода Специфични циљ 2: Заштита природних ресурса и подстицање прилагођавања климатским променама и њиховог смањења
Резултат 2.1.1:

ПОБОЉШАНИ KАПАЦИТЕТИ општина и јавних комуналних предузећа за делотворно и ефикасно управљање отпадом и отпадним водама

Резултат 2.2.1:

УНАПРЕЂЕНА СВЕСТ становника и индустрије о важности очувања животне средине и природе

Листа потенцијалних активности:
 • Размена искуства и јачање капацитета (регионалних) јавних комуналних предузећа како би се увела нова међуопштинска/регионална решења за управљање отпадом и третман отпадних вода
 • Развијање заједничких решења за ефективно управљање отпадом и третман отпадних вода посебно у руралним подручјима а дуж главних река – студије одрживости, заједничко управљање,
 • Активности које воде ка оснивању рециклажних дворишта у општинама, обезбеђивање простора за отпад који се рециклира, успостављање система за специфичне токове отпада, уклањање нелегалних одлагалишта и успостављење редовног сакупљања и транспорта отпада
 • Развој система за размену и прикупљање података о количинама и саставу произведеног отпада у програмском подручју, Израда регистра загађивача воде, загађивача ваздуха, загађивача тла, планирање и заштита подручја са пољопривредним земљиштем
 • Демонстрациони пројекти од прекограничног значаја (промовисање примарне селекције отпада, оснивање рециклажних дворишта, формирање сточних гробаља, третман отпадних вода у руралним подручјима, итд.) нпр. дуж река Ибар и Лим, рурална подручја
 •  Еколошка едукација и подизање свести специфичних циљних група (становници, деца и млади, јавни и приватни сектор, рурална популација, град итд.)
 • Јачање капацитета НВО и њихових мрежа
 • Заједничке еколошке акције (нпр. давање нове намене нелегалним одлагалиштима отпада, креативна/иновативна рециклажа, акције заштите природе, компостирање, истраживачки кампови о заштити животне средине и природе, итд.)
 • Заједничке медијске активности, праћење политика
 • Информативни и едукативни програми у школама
 • Иновација у представљању резултата праћења еколошког квалитета, итд.
  Резултат 2.2.2:

УНАПРЕЂЕНА ЗАШТИТА ПРИРОДЕ – Ојачани капацитети за заједничко управљање природним ресурсима

Листа потенцијалних активности:
 
 • Развој заједничких планова управљања за подручја заштите природе, заштита природних ресурса, праћење и размена података о праћењу, мапе биодиверзитета и геодиверзитета итд.
 • Увођење стандарда НАТУРА 2000
 • Процена популације ендемских и угрожених врста
 • Демонстрациони пројекти који се тичу заштите природних ресурса, као што је биодиверзитет, очување природних станишта од инвазивних врста, итд.
  Резултат 2.2.3:

БОЉА СПРЕМНОСТ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОТПОРНОСТ НА KЛИМАТСKЕ ПРОМЕНЕ – Унапређен ниво спремности за ванредне ситуације и заједничко управљање ризицима

Листа потенцијалних активности:
 
 • Активности заједничког управљања ризицима (процена ризика, развијање мера за превенцију пожара, поплава, загађења, управљање и координација, итд.)
 • Заједничко јачање капацитета (обука о спремности, спашавању, подизање свести код специфичних циљних група, превенција, итд.)
 • Демонстрациони пројекти од прекограничног значаја (спровођење мера, куповина опреме, оснивање заједничких центара за ванредне ситуације, итд.)

 

Тематски приоритет 3: Промоција туризма и културног и природног наслећа
Специфични циљ 1: Унапређење капацитета за коришћење туристичких потенцијала програмског подручја
Резултат 3.1.1:

Унапређење заједничких туристичких производа

Резултат 3.1.2:

Развијени комплементарни производи и услуге

Листа потенцијалних активности:
 • Активности у вези са подстицањем сарадње и координације између туристичких организација и пружалаца услуга с обе стране границе,
 • Развој заједничког концепта, визија и будући развој програма
 • Подстицање институционалне сарадње са јавним и невладиним организацијама повезаним са туризмом
 • Активности које за циљ имају подстицање прилика за инвестирање у туризам програмског подручја
 • Интеграција постојећих индивидуалних понуда у заједничке окупљене око главних производа, нпр. планинарење, бициклизам, спа, скијање, верски туризам, уметничке и културне руте, подручја заштићене природе, традиционална храна, …
 • Уређење мање инфраструктуре како би се подржао развој кључних производа (нпр. Центри за посетиоце, постављање сигнализације, мање обнове историјских/културних места у туристичке сврхе, садржаји за рекреацију, итд.)
 • Активности јачања капацитета за пружаоце туристичких услуга фокусиране на развој, квалитет и интегрисање понуда, развој дестинација и управљање
 • Јачање капацитета за развој комплементарних услуга којима се валоризују природни и културни потенцијали (нпр. тумачење природе, програми вођења за специфичне циљне групе, програми на отвореном и у затвореном) а који укључују локалну популацију, потенцијал и постојећа предузећа и организације
 • Активности у вези са диверсификацијом понуде укључивањем других сектора (нпр. пољопривредна прерада, понуда органске хране, рукотворине и други локални производи, култура, одрживи  транспорт итд.),
 • Активности које подстичу ланце снабдевања и кластере
 • Развој специфичних понуда у руралним и планинским подручјима, нарочито за укључивање жена
 • Развој иновативних понуда и услуга коришћењем ИЦТ и других доступних технологија (нпр. ГПС руте, системи резервација, итд.)
 • Развој атракција
 • Повећање капацитета специфичних услуга  (нпр. планинско спашавање, услуге водича)
 • Развој иновативних ниша понуда које се фокусирају на специфичне циљне групе (особе са инвалидитетом, млади, стара лица…)
 • Развој туристичке статистике и система праћења утицаја туризма на регионални развој
 • Осигурање стандарда међународног квалитета у хотелској индустрији
 • Припрема и примена професионалног и свеобухватног програма гостопримства
 • Унапређење система средњих стручних школа за хотелијерство и угоститељство уз обезбеђење нових профила занимања у туризму
 • Промоција активности које воде подизању квалитета управљања дестинацијом