Преглед пројекта
Програм: ППС СРБ-ЦГ 2014-2020
Позив за достављање предлога пројеката: Први позив за достављање предлога пројеката
Број апликације: 66-11
Назив пројекта: Увођење одрживог управљања отпадом
Специфични циљ Програма: 2.2: Заштита природних ресурса
Програмски резултати: 1: Подизање свсти
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта: ЕУ допринос
232.568,14 197.682,92

85,00%

Корисник средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
Општина Гусиње, Црна Гора Србија:

  • ЈКП ВРЕЛА, Сјеница

Црна Гора:

  • /
Подручје реализације: Србија: Црна Гора:
Златиборски округ, Општина Сјеница Општина Гусиње
Циљне групе пројекта:
  • Представници институција и органа који учествују и доприносе имплементацији законодавства о управљању отпадом – 15 запослених из општинских структура и комуналних предузећа по земљи;
  • мин 2 Еколошке НВО по земљи;
  • мин 2 школе (секундарне и основне) по општини;
  • 25 наставника по земљи;
  •  мин 200 деце / младих; Пословни сектор – генератори отпада 5 на општину;
  • мин 30 домаћинстава произвођача компоста по општини;
  • Мултипликатори – мин 2 представника локалних медија по општини;
  • мин 20 домаћинстава за сакупљање отпада по земљи
Трајање пројекта: 31.12.2018-30.06.2020 (18 месеци)
Општи циљ пројекта: Општи циљ ове акције је заштита природних ресурса у прекограничном региону кроз јачање система управљања отпадом
Специфични циљеви: СО.1: Подизање свести грађана о интегрисаним праксама управљања отпадом

СО.2: Успостављање мреже сакупљача отпада и повећање броја сеоских домаћинстава која компостирају отпад

Очекивани резултати : Р1.1 Повећан интерес грађана за одвајање отпада

Р1.2 Општине Гусиње и Сјеница оспособљене за одвајање отпада

Р2.1 Успостављена мрежа сакупљача отпада у руралним заједницама

Р2.2 Повећан број сеоских домаћинстава који производе компост

Главне активности

(које ће довести до очекиваних резултата):

А1.1. Почетни састанак пројекта и креирање плана комуникације и видљивости;

А1.2. Анализа тржишта и доступности;

А1.3. Обука корисника у управљању пројектима ЕУ;

А1.4. Уводна конференција;

А1.5. Конференција;

А2.1. Обука особља ГС и ЈКП о ефикасним моделима комуникације са грађанима;

А2.2. Израда аудио-визуелних материјала;

А2.3. Креирање курсева и школских радионица;

А2.4. Спровођење волонтерских активности у школама, невладиним организацијама, у области туризма, индустрије и у  домаћинствима;

А2.5 Кампање за подизање свести и потписивање меморандума;

А3.1. Израда инвестиционих планова за чврсти отпад

А3.2. Припрема и спровођење тендерске документације и расписивање тендера;

А3.3. Уградња контејнера за одвајање отпада и унапређење околних предела;

А3.4. Спровођење обуке  И интегрисане праксе међу стручним особљем  о надзору, оцењивању и извештавању о одвајању отпада и управљања отпадом;

А4.1. Развој система прикупљања и одлагања отпада из руралних подручја;

А4.2. Радионице за сакупљање отпада и промоцију рециклажног дворишта;

А4.3. Обука стручних служби за рад са сакупљачима отпада;

А5.1. Едукативни семинари о компостирању;

А5.2. Припрема приручника о компостирању и водича за покретање школског компост програма;

А5.3. Праћење и обезбеђивање стручне  подршке раду произвођача компоста