Преглед пројекта
Програм: ППС СРБ-ЦГ 2014-2020
Позив за достављање предлога пројеката: 1
Број апликације: 81-22
Назив пројекта: Смањење утицаја локалних заједница прекограничног региона Србија – Црна Гора на климатске промене – МИ МОЖЕМО
Специфични циљ Програма: 2.2: Заштита природних ресурса
Програмски резултати: 2: Унапређење заштите природе
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта: ЕУ допринос
221,701.83 188,446.00 (85%)
Корисник средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
Србија: Асоцијација за развој ибарске долине “ИДА”

ЈЕП „Топлана“, Краљево

Црна Гора: ДОО „Гријање“ Пљевља

НВО Центар еколошких иницијатива, Беране

 

Подручје реализације: Србија: Краљево, Нови Пазар, Прибој, Нова Варош, Врњачка Бања, Рашка. Црна Гора: Пљевља, Беране, Бијело Поље, Колашин, Мојковац.
   
Циљне групе пројекта: 8 локалних самоуправа, 10 представника локалних самоуправа у пограничној области, 8 представника из 2 јавна предузећа, 6 јавних предузећа, 12 наставника из 4 школе, представници из 10 удружења, најмање 4 представника локалних привредника, 4 медија , 600 учесника из основних и средњих школа, 8000 домаћинстава корисника даљинског грејања, са око 30000 чланова, 4 основне и 4 средње школе
Трајање пројекта: 08.06.2019. – 07.05.2021. (23 месеци)
Општи циљ пројекта: Дат допринос заштити природних ресурса кроз смањење загађења, одрживу потрошњу обновљивих извора енергије и смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште.
Специфични циљеви: Локалне заједнице у пројектној области изградиле техничке капацитете и побољшале знање о ефикасном коришћењу локалних обновљивих извора и повећању енергетске ефикасности, као мере за смањење климатских промена.

 

Очекивани резултати: Р1. Уведене иновативна решења у систему даљинског грејања на локалном нивоу, у циљу смањења климатских промјена

Р2. Развијен модел за успостављање система плаћања топлотне енергије према потрошњи, као основа за економичнију потрошњу енергије

Р3. Дефинисани регионални прекогранични приоритети о смањењу гасова са ефектом стаклене баште, кроз енергетску ефикасност и коришћење обновљивих извора енергије

Р4. Реализација четири пилот пројеката у области коришћења обновљивих извора енергије у образовним установама

Р5. Развијен образовни програм за ученике о климатским променама

Р6. Кључни актери локалних самоуправа у прекограничној области, и шира јавност, стекли знања о обновљивим изворима енергије и климатским промјенама.

 

Главне активности

(које ће довести до очекиваних резултата):

Радни пакет 1. Увођење нових и иновативних технолошких решења у системима даљинског грејања на локалном нивоу;

 А1.1 Инсталација и увођење соларног система електричне енергије производи у ПИК „Топлана“ Краљево;

А1.2 Побољшање техничких и људских капацитета ЈП „Гријање“ Пљевља за брзо лоцирање кварова и неодложних интервенција у систему дистрибуције енергије за грејања;

А1.3 Развој модела за успостављање система плаћања топлотне енергије према потрошњи;

А1.4 Радионица „Енергетска ефикасност и коришћење соларне енергије за смањење негативног утицаја на климатске промене“ ;

Радни пакет 2. Реализација „пилот пројеката“ у области обновљиве енергије, и стварање предуслова за боље образовање студената у овој области;

А2.1 Уградња обновљивог енергетског система грејања у две школе;

А2.2 Уградња малих фотонапонских система за проуводњу соларне електричне енергије у 4 школе;

А2.3 Формирање четири „зелена школска кабинета“ за коришћење обновљивих извора енергије;

А2.4 Развој плана и програма о коришћењу обновљивих извора енергије, климатским промјенама и животној средини;

Радни пакет 3. Подизање нивоа знања кључних актера у граничној зони о обновљивим изворима енергије и климатским промјенама;

А3.1 Припрема, штампање и дистрибуција публикација о коришћењу обновљивих извора енергије, улози локалних заједница у климатским промјенама и промоција пројекта;

А3.2 Промоција добрих пракси;

А3.3 Завршна конференција „Пут до боље енергетске ефикасности и већег коришћења обновљивих извора енергије“ ; А3.4 Припрема, снимање и продукција кратког промотивног филма о коришћењу обновљивих извора енергије, улози локалних заједница у климатским променама и промоција пројекта.