Мера 1.1: Повећање продуктивности и конкурентности привредних, руралних, културних и природних ресурса програмске области

Назив пројекта: Оснаживање економског развоја кроз одрживо управљање водним ресурсима

Буџет пројекта:

  Вредност пројекта Допринос ЕУ
Република Србија € 230.934,57 € 181.745,00
Црна Гора € 274.463,00 € 232.823,00
УКУПНО € 505.397,57 € 414.568,00

Корисник средстава у Републици Србији: ЈП „Водовод и канализација“, Нови Пазар

Партнер: Град Нови Пазар

Корисник средстава у Црној Гори: ЈП „Водовод Бистрица“, Бијело Поље

Партнери:
• Управа за воде Црне Горе, Подгорица
• Општина Бијело Поље

Подручје имплементације:
• Црнa Горa: Општинa Бијело Поље
• Србија: Град Нови Пазар

Трајање пројекта: Република Србија: 17.9.2012. – 16.9.2014.; Црна Гора: 16.8.2012. – 15.8.2014.

Циљеви пројекта: Општи циљ пројекта је заједничким напорима свих релевантних актера друштва унапредити квалитет животне средине и управљање водама као главног предуслова за одрживи развој пољопривреде и економије у прекограничном подручју и увођење и промоција релевантних стандарда и пракси ЕУ у овој области. Специфични циљ пројекта је стварање неопходних стратешких и инфраструктурних услова за одрживи развој пољопривреде у пограничном подручју путем успостављања основе за одрживи и ефикасан систем управљања водама и система за наводњавање.

Активности и резултати пројекта:

Ангажовањем експерата из области стратешког управљања и анимацијом свих релевантних локалних актера друштвеног и економског развоја припремљени су и у одговарајућој процедури усвојени петогодишњи стратешки планови водоснадбевања и наводњавања за општину Бијело Поље и град Нови Пазар. Конкретне активности које је у овој области потребно спровести дефинисане су одговарајућим акционим плановима усвојеним за период од три године.

У оквиру пројекта а на основу претходно дефинисаних стратешких корака развоја области водоснадбевања и наводњавања у Бијелом Пољу су извршени радови на уређењу водозахвата и уграђен је уређај за хлорисање воде. Допринос побољшању квалитета воде за пиће у овом граду је евидентан. У Новом Пазару су извршени радови на адаптацији и замени дотрајале хидро-машинске опреме. Замењено је шест пумпних станица, па је самим тим ефикасност и поузданост рада система водоснадбевања значајно подигнут.

Током рада на припреми стратешких оквира унапређења система водоснадбевања и наводњавања идентификовани су сви локални субјекти који чине институционални систем развоја и управљања водама у прекограничном подручју. Пројекат је представницима ових институција омогућио да значајно унапреде своје капацитете, односно знања и вештине за успостављање ефикаснијег система управљања водама. Радионице и тренинзи организовани за представнике ових институција су резултирале и низом нових решења којим је овај институционални оквир постао ближи реалним захтевима а тако и ефикаснији у решавању проблема.

Не сумњиво је да осим израдом функционалног инфраструктурног решења, дефинисањем и успостављању одговарајућих модела управљања системима водоснадбевања и наводњавања, односно утврђивањем нових односа међу свим локалним заинтересованим странама, даљи развој локалних заједница у великој мери зависи и од грађана. Имајући то у виду пројекат је током своје реализације организовао и спровео свеобухватну кампању о значају воде као једног од кључних природних ресурса за сваку заједницу и о начинима заштите и одрживог коришћења овог природног блага. У ту сврху пројектни тим је користио све расположиве ресурсе како би комуникацијом о новим знањима подигао свест најшире популације у прекограничном подручју.

ИЗЈАВЕ:

Милан Булатовић, директор Водоводa „Бистрица“, Бијело Поље

„Реализацијом пројекта „Оснаживање економског развоја кроз одрживо управљање водним ресурсима“ ријешени су вишедеценијски проблеми у водоснабдијевању у Бијелом Пољу и Новом Пазару.

Kроз израду стратешких докумената уз снажан партиципативни приступ грађанства прије и након израде стратешких докумената за развод водоснабдијевања, гдје смо имали прилику да кључни доносиоци одлука у Бијелом Пољу и Новом Пазару размијене знања и искуства, преко радионице гдје су упошљени у водоводима, пољопривредним службама, туристичким и другим организацијама и институцијама изградили своје капацитете смо унаприједили институционални оквир, надградили људске капацитете и, што је најбитније, одредили стратешке правце даљег развоја водоснабдијевања.

У Бијелом Пољу смо повећали капацитет захваћене воде, с претходних 240l/s, на садашњих преко 510l/s, што је довољно, у смислу потрошње, за два пута већи број потрошача од оног који тренутно има прикључено на систем. Kроз уштеде, настале домаћинским односом према средствима Европске уније, смо успјели набавити додатну опрему која доприноси повећаном квалитету испоручене воде.

У Новом Пазару, умјесто планиране адаптације и машинског опремања пет пумпних станица (Дежевски пут, Шестово, Бисеровача, Ћеремиџиница и Букреш), кроз настале уштеде добрим управљањем финансијама, је адаптирано и машински опремљено шест пумпних станица, што је проширило директан утицај пројекта и на потрошаче који се снабдијевају водом у новопазарском насељу Хаџет.

У оквиру пројекта су израђене публикације које су кориштене током јавне кампање за уштеду воде, у укупном трајању од шест мјесеци, које су се истовремено одвијале у Бијелом Пољу и Новом Пазару.

Kроз студијску посјету, координационе састанке, израду и потписивање меморандума, израду стратешких докумената, радионице и завршну конференцију, учешћа у пројекту је узелу укупно 530 особа, од чега је било 214 жена.

Kроз ефикасну размјену знања и искустава, уз успостављено повјерење током реализације овог пројекта, су се створила нова партнерства и пројектне идеје између институција и организација из Бијелог Поља и Новог Пазара, што ће, сигуран сам, резултирати припремом нових пројеката.“

Ханефија Брњичанин, Генерални директор ЈП „Водовод и канализација“, Нови Пазар

„Kроз пројекат „ Јачање економског развоја кроз одрживо управљање водним ресурсима“ који је реализован у ЈKП „Водовод и канализација“, Нови Пазар у периоду од 2012. до 2014. године постигнути су веома значајни резултати како у инвестиционом делу, тако и у делу који се односи на израду стратешке документације, делу који се односи на остварену сарадњу са многим институцијама, како у Новом Пазару, тако и са институцијама у Бијелом Пољу, као и значајном публицитету пројекта прекограничне сарадње Србије и Црне Горе.

Инвестициони део пројекта који је веома успешно реализован односио се на реконструкцију и адаптацију пет грађевинских објеката, пумпи за II и III висинску зону у дистрибутивном систему водоснабдевања града Новог Пазара и хидромашинском опремању поменутих објеката. Потребно је нагласити да након реализације реконструкције и опремања пет поменутих објеката кроз уштеду у новцу која је направљена у току реализације успели смо да исфинансирамо и опремање шесте црпне станице, наравно уз сагласност донатора, и на тај начин заокружимо целину по питању водоснабдевања поменутих зона.

Успешност пројекта се огледа и у томе што након реализације поменутог пројекта водовод Новог Пазара није имао више проблема у водоснабдевању који су га мучили у претходне две деценије.

Израда стратегије водоснабдевања Новог Пазара, потписивање меморандума о сарадњи, израда рекламног материјала, студијска посета Kопарском водоводу, реализација практичних радионица, међусобна сарадња апликаната на поменутом пројекту као и партнерских институција са стране Србије и Црне Горе, медијска презентација свих дешавања у току реализације пројекта су показатељи одрживог управљања водним ресурсима што је и био циљ пројекта прекограничне сарадње.“