Мера 1.1: Повећање продуктивности и конкурентности привредних, руралних, културних и природних ресурса програмске области

Назив пројекта: Едукација из области заштите животне средине – CLEAN

Буџет пројекта:

  Вредност пројекта Допринос ЕУ
Република Србија € 165.778,38 € 137.048,99
Црна Гора € 225.675,00 € 191.815,00
УКУПНО € 391.453,38 € 328.863,99

Корисник средстава у Републици Србији: Општина Нова Варош
Партнери:
• Општина Пријепоље
• Јавно предузеће за комуналне делатности „3. септембар“, Нова Варош
• Јавно комунално предузеће „Лим“, Пријепоље

Корисник средстава у Црној Гори: Општина Никшић
Партнери:
• Фондација за развој сјевера Црне Горе – FORS Montenegrо
• Општина Пљевља
• Општина Беране
• Јавно kомунално предузеће „Kомунално Ниkшић“, Ниkшић
• Јавно предузеће „Чистоћа“, Пљевља
• Јавно предузеће „Kомунално“, Беране

Подручје имплементације:
• Црна Гора: Општине Никшић, Пљевља и Беране
• Србија: Општине Нова Варош и Пријепоље

Трајање пројекта: 11.7.2012. – 10.6.2014.

Циљеви пројекта: Општи циљ овог пројекта је смањити негативан утицај отпада на здравље људи и животну средину у прекограничном пројектном подручју. Специфични циљ пројекта је унапредити систем управљања отпадом у прекограничној области и 5 партнерских општина кроз креирање услова за прикупљање, сепарацију и рециклажу отпада, јачањем капацитета јавних комуналних предузећа и уклањање постојећих несанитарних одлагалишта отпада, као и подићи ниво свести грађана у прекограничној области и 5 партнерских општина о правилном поступању са отпадом кроз медијску кампању и едукативне садржаје.

Активности и резултати пројекта
Пројектом CLEAN унапређени су технички капацитети јавних комуналних предузећа у партнерским општинама у прекограничном пројектном подручју: специјализовни контејнери за селективно одлагање отпада, стандарни контејнери за комунални и други отпад, пресе и пратећа опрема за раздвајање и балирање селективно сакупљеног отпада, дробилице за дрво, усисивачи за уређивање јавних површина, галантерија за одлагање отпада у јавним просторима и др.
Подизање капацитета јавних комуналних предузећа и локалних самоуправа реализовано је кроз два прекогранична тренинга на тему одрживог управљања отпадом и рециклаже и студијску посету Центру за управљање отпадом CERO Gajke у Птују у Словенији. Учесници посете су се упознали са најбољим праксама у управљању отпадом које се примјењују у Европској унији.
У циљу јачања еколошке свести јавности, реализована су стручна едукативна предавања за становништво и за ученике основних школа од 1. до 4. разреда о потреби и значају селективног одлагања отпада и рециклаже. На подизању нивоа еколошке свести је рађено и путем перманентне и разнолике медијске кампање – билборди, мајице, платнени цегери, свеске, хемијске и други материјали који су носили поруку „Чувајући планету, сачуваћемо дом“.
Поред поменутих активности, у оквиру пројекта су израђени акциони планови за 5 циљних општина који садрже основне информације о стању животне средине али и логичан хронолошки след активности које је било потребно реализовати током пројекта а чији је циљ био да допринесу унапређењу заштите животне средине. У оквиру акционих планова очишћено је 33 дивља сметлишта, формирано 60 „зелених острва“ на којима су постављени специјални контејнери за примарну сепарацију отпада (папир, пластика, стакло и метал) а набављени су и контејнери за комунални отпад за сеоске средине чиме се проширује обухват услуге прикупљања отпада на рурална подручја. У Новој Вароши и Пријепољу су захваљујући опреми из пројекта CLEAN – одговарајућих преса за балирање и виљушкара, јавна комунална предузећа су отворила рециклажна дворишта. У партнерским општинама у Црној Гори постављене су бетонске канте за отпад на дефинисане локације на јавним површинама чиме су створени услови за прикупљање најразличитијег рециклабилног отпада. Ручна косачица траве, вакум усисивач и дробилице за дрво повећале су ефикасност одржавања и уређења јавних зелених површина и коришћење зеленог материјала на еколишки одржив начин.
Kоначан резултат реализације пројекта CLEAN је подизање знања грађана, запослених у ЈKП и локалним самоуправама из области заштите животне средине и успостављање система примарног раздвајања рециклабилних врста отпоада, смањење количина комуналног и биоразградивог отпада који завршава на градским депонијама уз одговорнији однос свих актера у процесу управљања отпадом. Променом начина размишљања и рада у овој области у комуналним предузећима остварене су важне уштеде кроз смањење количина отпада и подигнут је ниво и квалитет рада запослених.
Локалне самоуправе и јавна комунална предузећа су захваљујући пројекту CLEAN успоставиле темеље за даљу одрживу реализацију општинских планова управљања отпадом као једног од сегмената заштите животне средине. Однос грађана према животној средини, њихово укључивање у процес управљања отпадом и одржавање комуналне хигијене, видљив је на сваком кораку. Резултати завршне анкете су јасни: ниво свести о потреби за селективним прикупљањем отпада је повећан за више од 15%. Успех пројекта CLEAN видљив је и кроз нове иницијативе које стижу од грађана, ђака, разних удружења али и самих ЈKП и општинских служби а које се надовезују на постигнуте резултате пројекта CLEAN.

ИЗЈАВЕ:

Сузана Шуљагић, директорка ЈП „3. септембар“, Нова Варош

„Успешном реализацијом пројекта CLEAN, ЈП „3. септембар“ из Нове Вароши је покушало, а надам се и успело у томе да се позиционира као прихватљив партнер у реализацији овог и сличних пројеката у будућности.

Бенефит је вишеструк и огледа се у:
• лакшем прикупљању и сепарацији рециклабилног отпада,
• смањењу количине отпада који се одвози на заједничко сметлиште општина Прибој и Нова Варош, што резултира продужењу рока употребе наведене локације за одлагање отпада и значајне уштеде на гориву које би било утрошено у нашим камионима за одвоз отпада и продужетку рока употребе наше механизације која је ангажована на овим пословима,
• финансијски бенефит од продаје прикупљеног и сепарираног рециклабилног отпада,
• позитиван утицај на стање животне средине у прекограничном подручју,
• подизање свести и знања грађана о значају одлагања и сепарације рециклабилног отпада,
• захваљујући знању и искуству стеченом током реализације пројекта CLEAN, наше предузеће је конкурисало и са успехом реализовало и друге пројекте који су директно допринели финализцији активности успостављања Рециклажног центра у Новој Вароши, а што је једна од активности дефинисаних Регионалним планом управљања отпадом за општине Нова Варош, Прибој, Пријепоље и Сјеница. Програм ЕУ ПРОГРЕС је одобрио, а наше предузеће с успехом реализовало, набавку дела опреме рециклажног центра који је компатибилан са опремом инсталираном из средстава пројекта CLEAN. Такође, захваљујући доследној примени решења Регионалног плана наше предузеће је посредством програма POPOS, Министарства иностраних послова Јапана, набавило и камион смећар од 16m3 и 34 контејнера од 1,1 m3 чиме су створени усови за остварење постављеног циља проширења обухвата прикупљања отпада са територије општине Нова Варош са досадашњих 53% на 75-80 %.“

Веселин Грбовић, предсједник Општине Никшић

„Реализација пројекта CLEAN је од великог значаја за Општину Никшић, не само због остварених резултата, него и због тога што је успостављено вриједно партнерство које је довело до успјешне сарадње на овом пројекту. Такође, реализација пројекта је била од изузетне важности и због стицања додатног искуства у реализацији пројеката које финансира Европска унија.

Kроз пројекат је набављена вриједна комунална опрема, а запослени у јавним комуналним предузећима и локалним управама који се баве питањима управљања отпадом су похађали корисне обуке везане за одрживо управљање отпадом и рециклажу. Од посебног значаја је била студијска посјета Центру за управљање отпадом, CERO Gajke у Птују, у Словенији, приликом које су учесници имали могућност да се упознају са најбољим праксама у управљању отпадом које се примјењују у Европској унији, и пренесу позитивна искуства у својим општинама.

Значајан дио пројекта је био посвећен кампањи подизања нивоа свијести становништва о потреби правилног поступања са отпадом у циљу очувања природних ресурса за генерације које долазе. То је нешто на чему континуирано морамо радити.

Оно што је најбитније је да се овај пројекат идеално уклопио у наша настојања да нашим суграђанима обезбиједимо уредне и чисте улице и тргове. Пројекат јесте завршен али активности произашле из њега ће трајати и даље што је најбоља потврда његове праве и суштинске одрживости.“

Расположиви мултимедијални материјали
материјал опис квалитет
Лого пројекта JPG Висок
Фотографије –          Aкције на чишћења дивљих сметлишта

–          Едукације за запослене

–          Едукације за грађане и децу

–          Рецикалжно двориште НВ

–          итд

Релетивно висок (делимично употребљиве за штампу и web)
Видео спотови – видео џинглови
  • Видео снимци вести (нису одвојени од осталих прилога и нису upload-овани на YT)
  • Аудио снимци радијских емисија
  • Аудио снимци радио џинглова за децу
Висок