Opšti cilj Programa je doprinos ekonomskom, društvenom i teritorijalnom razvoju programskog područja podsticanjem integracije, zajedničkog razvoja i korišćenja potencijala i mogućnosti kako bi se područje učinilo atraktivnim za život i rad.

Specifični ciljevi, rezultati i tipovi aktivnosti definisani su prema tematskim prioritetima kako slijedi:

Tematski prioritet 1: Podsticanje zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne i kulturne inkluzije u prekograničnoj oblasti
Specifični cilj 1: Povećanje zapošljivosti i mogućnosti za zapošljavanje Specifični cilj 2: Jačanje socijalne i kulturne inkluzije
Rezultat 1.1.1:

NOVO ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE – Unaprijeđeno znanje, vještine i kompetencije, kao i radno iskustvo nezaposlenih i zaposlenih osoba kako bi se bolje prilagodili potrebama tržišta rada i iskoristili potencijali za zapošljavanje u perspektivnim sektorima

Rezultat 1.2.1:

BOLJE USLUGE – Povećan pristup sociljalnim i kulturnim uslugama ugroženih/isključenih grupa.

Lista potencijalnih aktivnosti
 • Aktivnosti obuke i jačanja kapaciteta za unapređenje znanja i vještina koje se traže na tržištu rada (ICT, životne vještine, socijalne vještine, nova ili deficitarna zanimanja, itd.)
 •  Aktivnosti koje za cilj imaju povećanje kontakata i saradnje studenata, diplomaca i obrazovnih institucija sa potencijalnim poslodavcima (npr. stažiranje, obuka na radnom mjestu/zapošljavanje, angažovanje u istraživanju i inovacija u biznis sektoru, mentorstvo, i slično)
 •  Razvoj programa cjeloživotnog učenja, sistemi stručnog obrazovanja i obuke, programi novih kvalifikacija
 •  Unapređenje sadržaja (radovi i materijal) relevantnih aktera koji obezbjeđuju obuku, radno iskustvo, istraživanje i inovativnu podršku u vezi sa zapošljavanjem i inicijativama za zapošljavanje
 •  Osnivanje centara za obuku koji se bave zajedničkim potrebama
 •  Aktivnosti koje podstiču prekogranično korišćenje infrastrukture/usluga
 •  Podsticanje preduzetništva, naročito kod mladih i ruralne populacije (npr. Zeleni poslovi uz korišćenje lokalnih resursa i materijala, organska proizvodnja i prerada, ljekovito bilje, održivi turizam, socijalne inovacije, ICT usluge, obnovljivi izvori energije, itd.)
 •  Pilot projekti i inicijative za zapošljavanje, uključujući i one koji podržavaju razvoj socijalne ekonomije i  socijalnih preduzeća
 •  Prekogranične inicijative za zapošljavanje koje se tiču zajedničkih potencijala ruralnih područja za zapošljavanje (zadruge, zajednička postrojenja za preradu i marketing sadržaji, zanati, brendiranje, itd.)
 • Unapređenje objekata i usluga zdravstvene zaštite, promovisanje pristupa uslugama zdravstvene zaštite u ruralnim područjima (mobilne službe, itd.)
 •  Promovisanje zdravih stilova života i preventivnih aktivnosti
 •  Razmjena iskustava i dobre prakse, jačanje kapaciteta u vezi sa socijalnim inovacijama
 •  Demonstracioni/pilot projekti koji razvijaju nove programe i usluge za ugrožene grupe (deinstitucionalizacija, osnaživanje žena, usluge za starija lica, djecu i mlade, i druge ugrožene grupe u riziku od socijalne isključenosti itd.)
 •  Aktivnosti koje podstiču prekogranično korišćenje infrastrukture/usluga
 •  Osnivanja centara/sadržaja koji pružaju mogućnosti isključenim grupama da rade, razviju talente, socijalizuju se, itd.
 •  Aktivnosti, događaji koji podstiču kulturnu i socijalnu inkluziju

 

Tematski prioritet 2: Zaštita životne sredine, podsticanje prilagođavanja klimatskim promjenama i njihovog smanjenja, prevencija i upravljanje rizicima
Specifični cilj 1: Unapređenje upravljanja otpadom i prečišćavanja  otpadnih voda Specifični cilj 2: Unapređenje upravljanja otpadom i prečišćavanja  otpadnih voda
Rezultat 2.1.1:

POBOLJŠANI KAPACITETI opština i javnih komunalnih preduzeća za djelotvorno i efikasno upravljanje otpadom i otpadnim vodama

Rezultat 2.2.1:

UNAPRIJEĐENA SVIJEST stanovnika i industrije o važnosti očuvanja životne sredine i prirode

Lista potencijalnih aktivnosti
 • Razmjena iskustva i jačanje kapaciteta (regionalnih) javnih komunalnih preduzeća kako bi se uvela nova međuopštinska/regionalna rješenja za upravljanje otpadom i tretman otpadnih voda
 •  Razvijanje zajedničkih rješenja za efektivno upravljanje otpadom i tretman otpadnih voda posebno u ruralnim područjima a duž glavnih rijeka – studije održivosti, zajedničko upravljanje,
 •  Aktivnosti koje vode ka osnivanju reciklažnih dvorišta u opštinama, obezbjeđivanje prostora za otpad koji se reciklira, uspostavljanje sistema za specifične tokove otpada, uklanjanje nelegalnih odlagališta i uspostavljenje redovnog sakupljanja i transporta otpada
 •  Razvoj sistema za razmjenu i prikupljanje podataka o količinama i sastavu proizvedenog otpada u programskom području, Izrada registra zagađivača vode, zagađivača vazduha, zagađivača tla, planiranje i zaštita područja sa poljoprivrednim zemljištem
 •  Demonstracioni projekti od prekograničnog značaja (promovisanje primarne selekcije otpada, osnivanje reciklažnih dvorišta, formiranje stočnih grobalja, tretman otpadnih voda u ruralnim područjima, itd.) npr. duž rijeka Ibar i Lim, ruralna područja
 •  Ekološka edukacija i podizanje svijesti specifičnih ciljnih grupa (stanovnici, djeca i mladi, javni i privatni sektor, ruralna populacija, grad itd.)
 • Jačanje kapaciteta NVO i njihovih mreža
 • Zajedničke ekološke akcije (npr. Davanje nove namjene nelegalnim odlagalištima otpada, kreativna/inovativna reciklaža, akcije zaštite prirode, kompostiranje, istraživački kampovi o zaštiti životne sredine i prirode, itd.)
 • Zajedničke medijske aktivnosti, praćenje politika
 • Informativni i edukativni programi u školama
 • Inovacija u predstavljanju rezultata praćenja ekološkog kvaliteta, itd.
  Rezultat 2.2.2:

UNAPIJREĐENA ZAŠTITA PRIRODE – Ojačani kapaciteti za zajedničko upravljanje prirodnim resursima

Lista potencijalnih aktivnosti:
 
 • Razvoj zajedničkih planova upravljanja za područja zaštite prirode, zaštita prirodnih resursa, praćenje i razmjena podataka o praćenju, mape biodiverziteta i geodiverziteta itd.
 • Uvođenje standarda NATURA 2000
 • Procjena populacije endemskih i ugroženih vrsta
 • Demonstracioni projekti koji se tiču zaštite prirodnih resursa, kao što je biodiverzitet, očuvanje prirodnih staništa od invazivnih vrsta, itd.
  Rezultat 2.2.3:

BOLJA SPREMNOST ZA VANREDNE SITUACIJE I OTPORNOST NA KLIMATSKE PROMJENE – Unaprijeđen nivo spremnosti za vanredne situacije i zajedničko upravljanje rizicima

Lista potencijalnih aktivnosti:
 
 • Aktivnosti zajedničkog upravljanja rizicima (procjena rizika, razvijanje mjera za prevenciju požara, poplava, zagađenja, upravljanje i koordinacija, itd.)
 • Zajedničko jačanje kapaciteta (obuka o spremnosti, spašavanju, podizanje svijesti kod specifičnih ciljnih grupa, prevencija, itd.)
 • Demonstracioni projekti od prekograničnog značaja (sprovođenje mjera, kupovina opreme, osnivanje zajedničkih centara za vanredne situacije, itd.)

 

Tematski prioritet 3: Promocija turizma i kulturnog i prirodnog nasljeđa
Specifični cilj 1: Unapređenje kapaciteta za korišćenje turističkih potencijala programskog područja
Rezultat 3.1.1:

Unaprijeđenje zajedničkih turističkih proizvoda

Rezultat 3.1.2:

Razvijeni komplementarni proizvodi i usluge

Lista potencijalnih aktivnosti:
 • Aktivnosti u vezi sa podsticanjem saradnje i koordinacije između turističkih organizacija i pružalaca usluga s obje strane granice,
 •  Razvoj zajedničkog koncepta, vizija i budući razvoj programa
 •  Podsticanje institucionalne saradnje sa javnim i nevladinim organizacijama povezanim sa turizmom
 •  Aktivnosti koje za cilj imaju podsticanje prilika za investiranje u turizam programskog područja
 •  Integracija postojećih individualnih ponuda u zajedničke okupljene oko glavnih proizvoda, npr. planinarenje, biciklizam, spa, skijanje, vjerski turizam, umjetničke i kulturne rute, područja zaštićene prirode, tradicionalna hrana, …
 •  Uređenje manje infrastrukture kako bi se podržao razvoj ključnih proizvoda (npr. Centri za posjetioce, postavljanje signalizacije, manje obnove istorijskih/kulturnih mjesta u turističke svrhe, sadržaji za rekreaciju, itd.)
 •  Aktivnosti jačanja kapaciteta za pružaoce turističkih usluga fokusirane na razvoj, kvalitet i integrisanje ponuda, razvoj destinacija i upravljanje
 • Jačanje kapaciteta za razvoj komplementarnih usluga kojima se valorizuju prirodni i kulturni potencijali (npr. tumačenje prirode, programi vođenja za specifične ciljne grupe, programi na otvorenom i u zatvorenom) a koji uključuju lokalnu populaciju, potencijal i postojeća preduzeća i organizacije
 • Aktivnosti u vezi sa diversifikacijom ponude uključivanjem drugih sektora (npr. poljoprivredna prerada, ponuda organske hrane, rukotvorine i drugi lokalni proizvodi, kultura, održivi  transport itd.),
 • Aktivnosti koje podstiču lance snabdijevanja i klastere
 • Razvoj specifičnih ponuda u ruralnim i planinskim područjima, naročito za uključivanje žena
 • Razvoj inovativnih ponuda i usluga korišćenjem ICT i drugih dostupnih tehnologija (npr. GPS rute, sistemi rezervacija, itd.)
 • Razvoj atrakcija
 • Povećanje kapaciteta specifičnih usluga  (npr. planinsko spašavanje, usluge vodiča)
 • Razvoj inovativnih niša ponuda koje se fokusiraju na specifične ciljne grupe (osobe sa invaliditetom, mladi, stara lica…)
 • Razvoj turističke statistike i sistema praćenja uticaja turizma na regionalni razvoj
 • Osiguranje standarda međunarodnog kvaliteta u hotelskoj industriji
 • Priprema i primjena profesionalnog i sveobuhvatnog programa gostoprimstva
 • Unapređenje sistema srednjih stručnih škola za hotelijerstvo i ugostiteljstvo uz obezbjeđenje novih profila zanimanja u turizmu
 • Promovisanje aktivnosti koje vode podizanju kvaliteta upravljanja destinacijom